15 दिसां भितर नांवांचे तकटे परत कोंकणीन बरयले नात जाल्यार आंदोलन खर करतले

कारवारा कोंकणी भाशीक मोग्यांनी जिल्हाधिकारी कचेरेचेर काडिल्लो मोर्चो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कारवार कोंकणी मोग्यांची शिटकावणी
भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: कारवारा कोंकणी भाशेंत (देवनागरी लिपयेंत) बरयिल्ल्या नांवांच्या तकट्यांक काळें फांसपी कन्नड वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक करची आनी 15 दिसां भितर नांवांचे तकटे परत कोंकणीन बरोवचे अशी मागणी कारवार कोंकणी मोग्यांनी केल्या.
कारवार पालिका वाठारांत वाड्यांचे, रस्त्यांचे नांवतकटे कन्नड आनी कोंकणी भाशेंत बरयिल्ले. ताका कन्नड वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी काळें फांसपाचें कर्तुब केल्लें.
हाचो निशेध म्हणून शुक्रारा कारवारच्या कोंकणी भाशीक मोग्यांनी कारवार जिल्हाधिकारी कचेरेचेर मोर्चो काडून आपल्यो मागण्यो जिल्हाधिकाऱ्यां मुखार मांडल्यो.
नंदकिशोर नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना जांणी हें काळें फांसपाचें कर्तुब केलां ते थळावे लोक न्हय, ते हेर वाठारांतल्यान आयिल्ले लोक आसले अशें तांणी म्हणलां. कारवारा 90 टक्के लोकांची भास कोंकणी आसा. आपले भाशेंत वेव्हार करपाचो अधिकार घटनेन दिला अशेंय तांणी सांगलें.  
कारवार कोंकणी चळवळीची फुडारी उषा राणे हांणी हे घडणुकेचो निशेध करतना कारवारचे कोंकणी लोक घडये मोव आसतले पूण भिजूड न्हय म्हणपाची शिटकावणी दिल्या.
भायल्यान आयिल्ल्या लोकांनी केल्ली दादागिरी मातूय खपोवन घेवचे नात. 15 दिसां भितर काळें फांशिल्ले नांवाचे तकटे परत सारके केले नात जाल्यार कारवारी लोक कितें करूंक शकतात तें दाखयतले अशी शिटकवणी तांणी दिली. ह्या वेळार एम. पी. राणे आनी राजेश नायक हांचींय उलोवपां जालीं.