हळदोणे कोमुनिदाद अध्यक्षपदार घाटमाथ्या वयलो  ग्लेन बोकारो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः हळदोणे कोमुनिदादची वेवस्थापन समिती वेंचून काडपा खातीर आयतारा जाल्ले वेंचणुकेंत घाटमाथ्या वयल्या गांवकार वांगड्यांची विरोधा विणे निवड जाली. हे वेंचणुकेंत घाटमाथ्या वयल्या  गांवकारांनी पयलेच फावट मतदान केलें. वेंचणुकेत उबे राविल्ले तांचे वांगडी वेंचून आयले.
2022-25 ह्या तीन वर्सां खातीर वेवस्थापकीय समिती वेंचून काडपा खातीर जाल्ले हे वेंचणुकेंत मतदान करपाक बेळगांवच्या घाटमाथ्यार रावपी मूळ गोंयकारांनी अपेक्षे प्रमाण हाजेरी लायिल्ली. स्वताक गावंकार आनी जणकार म्हणपी ह्या गांवकारांच्या प्रतिनिधींक ही वेंचणूक सोपी गेली. घाटमाथ्या वयल्या ग्लेन बोकारो हांचें पॅनल विरोधा विणे वेंचून आयलें. घाटमाथ्या वयल्या गांवकारांचो आंकडो पळोन तांच्या विरोधांत वेंचणूक लडोवपाची हिमंत कोमुनिदादच्या गोंयच्या वांगड्यांनी दाखयली ना.
हळदोणे कोमुनिदादींत चलिल्लो भ्रश्टाचार सोपोवपाचे नदरेन घाटमाथ्या वयल्या कोमुनिदाद गांवकारांनी ही वेंचणूक लडयल्ली. अपेक्षे प्रमाण घाटमाथ्यार वाटांगी, आजरा, गडहिंग्लज, बेळगाव, खानापूर आनी हेर कडेन रावपी मूळ गोंयकार वेंचणुकेत मतदान करपाक आयिल्ले.
हळदोणे कोमुनिदाद वेवस्थापन समितीचेर वेंचून आयिल्ले वांगडी फुडले भशेन- अध्यक्ष- ग्लेन बोकारो, अॅटर्नी- चगास कार्व्हालो, भांडारी- गाब्रियल डिसोझा. राखीव- अध्यक्ष- दिलीप हळदणकार, अॅटर्नी- कॉजमे फर्नांडीस, भांडारी- पावस डिसोझा.