हरमलाची ती बेकायदेशीर हॉटेल इमारत मोडटले??

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें, प्रतिनिधी: हरमल गिरकार वाड्यावेले सर्वे क्रमांक ६३/ ९२ ह्या जाग्यार बेकायदेशीर बांदकाम उबारलां. हांगां वट्ट चार मजली हॉटेल इमारत उबी रावल्या. पूण ताका कसलेच तरेचे परवाने नाशिल्ल्यान मंगळार ३१ ऑक्टोबराक ही इमारत मोडून उडयतले, अशी म्हायती हरमलचे सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस हांणी दिली.
गिरकरवाड्या वयली ही इमारत बंगळूराच्या अशोक खंडारे हांची. ह्या बांदकामाक हरमल पंचायतीचो परवानो नासून लेगीत ही इमारत चार मजली बांदून काडली. हे विशीं रवी हरमलकार हांणी पंचायती कडेन कागाळ केल्ली. ताचीय दखल घेवंक ना. उपरांत अशोक खंडारे हे उच्च न्यायालयांत गेल्ल्यान पंचायतीन बांदकाम मोडपाचे निर्देश दिवनूय ताची अंमलबजावणी फाटीं दवरिल्ली. सीआरझेड विभागांत अशे तरेचीं बांदकामां व्हडा प्रमाणांत उबीं आसात. उच्च न्यायालयान २५ ऑक्टोबराक ही चार मजली हॉटेल इमारत सील करपाचे आदेश उपजिल्हाधिकारी आनी पेडणें पुलीस निरीक्षकाक दिल्लें. हॉटेलाचें उदक आनी वीज जोडणी ४८ वरांनी काडून उडोवपाक तातूंत नमूद केल्लें. हरमलकार हांणी ह्या बेकायदो बांधकामा आड उच्च न्यायालयांत गेल्ले. न्यायालयान हे याचिकेची दखल घेवन हें बांदकाम सील करपाचे आदेश दिल्ले आनी हाचेर कारवाय करपाची सुचवणी केल्ली.
हे विशीं बर्नार्ड फर्नांडीस हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ३१ ऑक्टोबराक हें बांदकाम मोडटले. हे खातीर गट विकास अधिकारी, उपजिल्होधिकारी संबंदीत सरकारी विभागाक लेखी नोटीस धाडल्या. बांदकाम मोडपाची प्रक्रिया पुराय जाल्ल्यान ३१ ऑक्टोबराक सकाळीं धा वरां पसून ह्या बांदकामचेर कारवाय जातली अशें फर्नांडीस हांणी म्हणलें.

मजगतीं, मांद्रें मतदार संघांतल्या मोरजी, आश्वें, मांद्रें, हरमल ह्या दर्यादेग वाठारांत व्हडा प्रमाणांत बिगर गोंयकार आनी जमिनी विकत घेवन ते सुवातेर हॉटेलां, रेस्टॉरंट, क्लब, गेस्ट हावज, बंगले, कॉटेजी उबारल्या. बिगर गोंयकारांनी राजकर्त्यांक लागीं करून सरकारी यंत्रणेचो आशिर्वाद घेवन भरती रेषेपसून २०० मिटरा भितर व्हडा प्रमाणांत बांधकामां केल्यांत. कांय दर्यादेग वाठारांत भरती रेषेपसून ५० मिटराचेर, पंचवीस मिटरा वयरूय बांदकाम केल्ल्याचें दिसून येता. सी आर झेड विभागाचो कायदो सांगता, २०० मिटरा भितर कसलेच तरेचें बांदकाम करूं येना. जर १९९१ आदलें खंयचेंय बांदकाम आसल्यार तें परत बांदपाक, दुरुस्त करपाक सीआरझेड विभाग परवानो दिता. पूण कांय बांदकामांक परवाने नसतना व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां बांदून तातूंत स्विमींगपूल, क्लबां बेकायदेशीरपणान सुरू करतात. ह्या बांदकामांकडेन संबंदीत पंचायती, संबंदीत अधिकारी, सरकारी यंत्रणां आडनदर केल्ल्यान असल्या लोकांचें आयतेंच फावता.
हरमालच्या चार माळयेच्या हॉटेल इमारतीचेर ३१ तारखेक पुराय कायदेशीर कारवाय केल्यार मागीर हेर बिल्डरांक त्रास जावं येता. इतलेंच न्हय तर हे घडणुकेची दखल घेवन बिगर गोंयकार कसलेच तरेचें व्हडलें बांदकाम हांगा करपाक फुडें सरचे नात. अशा बांदकामाचेर सरकारान वेळार नियंत्रण दवरलें जाल्यार फुडाराक अशी परिस्थिती निर्माण जावची नाशिल्ली. थळाव्या पंचायतींनीय अश्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर नियंत्रण हाडचें, अशी मागणी नागरीक करतात.