हणजुण्या बेकायदेशीर बांदकाम केल्ले खातीर गायक मिका सिंगा आड कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कळंगुटेः सीआरझेड नेमांचें उल्लंघन करून तशेंच कोणाय कडल्यान परवाने घेनास्तना दर्या देगेवयल्या हणजुणें गांवात बेकायदेशीर बांदकाम केल्ले खातीर नामनेचो गायक मिका सिंगा आड समाज वावुरपी रवी हरमलकार हांणी उप नगरनियोजका कडेन कागाळ केल्या.
सर्वे नंबर 603/1तले सुवातेंत मिका हाणे कंपावंड वणत आनी हेर बांदकाम केलां आनी ते खातीर कोणाय कडल्यान परवाने घेतले ना ही गजाल ताणी उपनगरनिजोकाचे नदरेक हाडून दिल्या. जमीन रुपांतरण सनद घेनास्तना भरती रेशे सावन दोन मीटर अंतराचेर हें काम चल्लां अशें तांणी कागाळेंत नमूद केलां.
जें बांदकाम चल्लां तें पुरायपणान बेकायदेशीर आसा. ते खातीर हणजूण पंचायत मंडळ तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यां कडल्यान परवाने घेतिल्ले ना असो दावो तांणी केला. शार आनी नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानगी घेतिल्ली न तशेंच प्लेन मंजूर करून घेवचे पयलीं कामाक सुरवात केल्या अशेंय हरमलकारान कागाळेंत म्हणलां.
गोंय बांदकाम नियंत्रम आनी जमीन उदरगत आनी बिल्डिंग बांदकाम कायद्या खाला मिका सिंग हांणी परवानगी घेतली ना अशेंय कागाळेंत म्हणलां. कागाळेची दखल घेवन बेगोबेग बांदकाम थांबोवचें अशें तांणी मागलां.
हणजुण पंचायत मंडळाचो सरपंच सावियो आल्मेदा हांणी पंचायतराज कायद्या खाला मिका सिंगाक नोटीस धाडून काम बंद करपाक सांगलां तशेंच 24 जूनाक कामाची पळोवणी कततले अशे ताका सांगलां.