स्वागत बदलाचें 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रा. रामदास केळकार

बदल सैमांत जसो  आसता तसो मनशाकूय बदल आवडटा. कोणाक तो रुचना, आवडना तो आपसूकच भायर पडटा. कितल्याशाच  कंपनींच्या उत्पादनाच्या बाबतींत हेंच घडला. तांणी बदल स्विकारूंक ना आनी ते गिरायकाचे पसंतीक देंवले नात. शिक्षणिक मळार तर बदल हाडप गरजेचें आसता. खास करून तंत्रज्ञान  बदलत आसता म्हूण तांचेर तयार केल्ले अभ्यासक्रम बदलचे पडटात. अंदुच्यान नवे शिक्षणिक धोरण चालीक लागपाक सुरवात जाल्या. हाचो एक भाग म्हूण गोंयांतल्या संगणक विशया भितर भरपूर बदल घडोवन हाडल्यात. फाटल्या वर्सा मानेस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदबाब सावंत हांणी तशी घोषणा बी केली आनी ती चालीकूय लागली. ते खातीर तांचे अभिनंदन. शिक्षणिक मळार काम करपी एससीईआरटीचे नागराज होनेकरी,  उच्च तंत्रज्ञान संचालनालयाचे डॉ विवेक कामत आनी  शिक्षण संचालक भूषण सावयकार ह्या तिघांनी मेळून उंचेल्या पावंड्याचेर बसका घेवन वेवसायिक अनय कामत, व्यंकटेश प्रभू ह्या  तज्ञांच्या मजतीन अभ्यासक्रम आंखलो आनी  तो विशय शिकोवपी शिक्षकांक प्रशिक्षण दिवन तो चालीकूय लावपाचे व्हड काम सुरु जालें. 

हो बदलिल्लो अभ्यासक्रम सवेच्यान सुरु जावन आठवे यत्ते मेरेन पावतलो. हातूंतली खासियत म्हळ्यार विद्यार्थ्याक रोबोटिक्स आनी कोडिंग ह्या विशयाची वळख बरेपैकी जातली आनी  विद्यार्थी फुडें अभियांत्रिकी फाट्यांत वचूं शकतात नाजाल्यार मनरीजवण फांट्याक लागीं करूं शकतात. चड फावट विद्यार्थी बारावी उपरांत फुडें कितें करपाचे, हें चिंतूक लागतात. पूण, हे विशय सवी पासून सुरु जाल्ल्या कारणान फुडें वचपाचे नजरेन बेगीन निर्णय घेवंक शकता. मनरीजवण फाटो इतलो व्हड आसा की ताका कितें करू आनी कितें नाका, अशो प्रस्न पडूं शकता. मुखेल येवजण  अधिकारी डॉ. विजय बोर्जिस आनी तांचे वांगडी स्वतः ह्या विशयाची म्हायती शिक्षकांक दिवपाक वतात. ते म्हणतात,  हो बदल म्हळ्यार मोनी क्रांतीच. हो विशय शिकोवपी शिक्षकांनी जर मनार घेतलें तर हे मोने क्रांतीचो वावर अधिक सोंपो जातलो. दोतोर म्हणता, हांवें जेन्ना शिक्षिके कडे संवाद साधलो तेन्ना ती लेगीत उत्साहित दिसली. हाका लागून आमी नेट धरलो. चड फावटीं  सरकारान घेतिल्ल्या  निर्णयाक तेंको मेळटाच,  अशें ना, पूण दोतोर बोर्जिसान हो विशय वेवस्थापन प्रतिनिधी, पालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक हांचे फुडें व्हेलो, त्या सगल्यांनी ह्या विशयांक येवकार दिला.  हेच जेवजगणेंत फुडें काय वेंचिक विद्यार्थ्यांक प्रगत शिक्षण दिवपाची संद मेळटली. बरेंच फावटी प्रात्यक्षिकाचो अभाव आशिल्ल्या कारणान तशेच अर्थिक प्रस्नांक लागून विद्यार्थी फाटी पडतात, सरकारानूच ही येवजण फुडें वेल्या म्हण्टकच तो प्रस्न येवपाचो ना . बरेच फावट जी आधुनिक गेजट्स  आसात तीं ल्हान भुरगीं  सहजतायेन हाताळटात, हेंच नजरे मुखार दवरून ह्या अभ्यासक्रमाचेर तज्ञांनी विचार केला. 

सध्या शाळांनी कितले संगणक जाय पडटले? कितले  आसात? हाचेर सर्वेक्षण सुरु आसा.  तें जातकूच हे येवजणींतले  फुडलें पावल पडपाक  सुरवात जातली. दोतोर बोर्जिस म्हणटात, ही येवजण म्हळ्यार विद्यार्थ्यांक आपली कल्पना,  उत्सुकताय फुडें व्हरपाची व्हड संद, विज्ञान फांट्याचो लेगीत होच उद्देश आसता. विद्यार्थ्यां मदीं प्रस्न पडपाक जाय तरच तो ताची जाप सोदपाचो यत्न करतलो. 

कोरोना काळांत ह्याच तंत्रगिन्यानान आमकां खूब मजत केली. जर हें तंत्रगिन्यान हाता कडें नाशिल्ले तर आमचें आनीक हाल जावपाचे. 1946 सालांत संगणक व्हडले कुडीच्या आकाराचो आशिल्लो, आतां तो ल्हान- ल्हान जायत आसा. हो बदलांचो परिणाम. तंत्रज्ञाना भितर कितलींशींच शक्त आसा. आमी अडचणीच्या सुवातीचेर रोबोट्सचे मजतीन कामां करूं शकतात. वस्त पावोवपाचें काम करू शकतात. बदल ही हांगाची एकूच स्थिर न बदलपी गजाल. जो संवसार गोल आसा ताका सपाट करून दवरपाचें काम बदलत्या तंत्रगिन्यानान केलां. कुशळतायेच्या गिनान्याच्या बळार आमचो देश कोणाय कडेन  सर्त करूं शकता, हाचो डॉ. बोर्जिस हांकां अभिमान आसा.

अमेरिके सारख्या बळिश्ट देशान आमचे तरणाटे चड संख्येन ह्या फाट्यांत काम करतात ही देख आमच्या दोळ्यां मुखार आसा. आयज प्रोग्रामर जावप चड गरजेचें जाला. देखून कोडिंग राॅबोटिक्स सारको विशय विद्यार्थ्यांनी ल्हान आसतना शिकचो म्हूण ह्या बदलाचें आमी स्वागत करपाक जाय.