स्थलांतरीत सुवातेंत वच्चीं नात

नुस्त्यां मार्केटा भायर रस्त्याचेर बसून वेवसाय करपी नुस्तें विक्रेते. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्कोच्या नुस्तें विक्रेत्यांचें म्हणणें: योग्य सुविधा दिवपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः तात्पुरते शेडींत बसपाची वेवस्था आनी निवळसाण नाशिल्ल्याचें सांगलें वास्को नुस्त्यां मार्केटांतल्या नुस्तें विक्रेत्यांनी सांगलें. योग्य ती वेवस्था करून दिले उपरांतूच स्थलांतर जातलें, अशें तांणी पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी हांकां निवेदना वरवीं कळयलां. ते मेरेन नियोजीत नुस्त्यां मार्केट प्रकल्पाचे सुवातेंतूच बसतले, अशें निवेदनांत म्हणलां. तेचवरी शुक्रारा मेरेन हाचेर उपाय काडचो, अशीय विनवणी केल्या.

वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी बुधवारा शाराच्या मुखेल वाठारांत आशिल्ल्या नव्या नुस्त्यां मार्केट प्रकल्पाचें पुवर्बांदणीचें काम फुडें व्हरपाचें थारायिल्लें. देव दामोदर ट्रस्टाचे सुवातेंत उबारिल्ल्या तात्पुरते शेडींत उबारिल्ल्या नुस्त्यां मार्केटांत नुस्तें विक्रेत्यांचे स्थलांतर करपाची येवजण आशिल्ली. ते प्रमाण सध्याच्या नुस्त्यां मार्केटाचे पत्रे काडपाचें काम बुधवारच्यानूच हातांत घेतिल्लें. बिरेस्तारा नुस्त्या माकेटाचें बांदकाम मोडपाचें काम सुरू जावपाचें आशिल्लें.

मजगतीं, नुस्तें विक्रेत्यां खातीर देव दामोदर ट्रस्टाचे सुवातेंत बांदिल्ले तात्पुरते शेडींत नुस्तें विक्रेत्यांचें बुधवारच्यान स्थलांतर जावपाचें आशिल्लें. पूण ते सुवातेंत कबलाती प्रमाण योग्या सुविधांचो उणाव आसा, अशें सांगून थंय वचपाक नुस्तें विक्रेत्यांनी न्हयकार दिलो. आदल्या नुस्त्या मार्केटाच्या वाठारांतल्या रस्त्याचेर बसून बिरेस्तारा नुस्तें विक्रेत्यांनी आपलो वेवसाय केलो. तात्पुरते शेडींत निवळसाण, पावसाळ्यांत धोकादायक थारपीं झाडां मारून हेर सुविधा दिले उपरांतूच थंय स्थलांतरीत जातले, अशें हे आदीं पालिका आनी नुस्तें विक्रेत्यां मदीं जाल्ले समजिकाय कबलातींत म्हणिल्लें.