सोमार मेरेन उटंगार, रेड अॅलर्ट जारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिळारी धरण ‘ओव्हरफ्लो’, शाळांक सुटी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत शुक्राराच्यान उटंगाराचो पावस पडटलो, असो अदमास राज्य हवामान विभागान उक्तावन ‘रेड अलर्ट’ जारी केला. ताका लागून शिक्षण खात्यान राज्यांतल्या यत्ता आठवे मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक शुक्रार आनी शेनवार अशें दोन दीस सुटी जाहीर केल्या. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी ते विशींचें परिपत्रक जारी केलां.

फाटल्या सोमारा आनी मंगळारा उटंगाराच्या पावसान पुराय राज्याक झोडून काडटले. ते उपरांत दोन दीस पावसान कांय प्रमाणांत विसव घेतलो. पूण शुक्राराच्यान परतून उटंगाराच्या पावसाक सुरवात जातली, असो अदमास राज्य हवामान विभागान उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान न्हंयाचे आशिकुशीच्या गांवांतल्या नागरिकांनी सादूर रावचें, अशी शिटकावणीय दिल्या.
उटंगाराच्या पावसान विद्यार्थ्यांचे हाल जावचे न्हय, हे खातीर यत्ता आठवी मेरेनच्या वर्गांक शुक्रार आनी शेनवार अशें दोन दीस सुटी जाहीर केल्या. पावसाचो अदमास पळोवन णवी ते बारावी मेरेनचे वर्ग सुरू दवरपाचे यत्न आसतले, अशें शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी परिपत्रकांत म्हणलां.
सध्या गोंया सयत देशांतल्या विवीध राज्यांनी फाटल्या कांय दिसा पसून उटंगाराचो पावस पडटा. ताका लागून कांय राज्य सरकारांनी चार दिसां पयलीच शाळांक सुटी जाहीर केल्ली. हे फाटभुंयेर गोंय सरकारुय सुटी दिवपाचो निर्णय घेतले, अशें पालकांक दिसताले. पूण परिस्थितीचो अदमास घेवन शाळां विशीं निर्णय घेतले, अशें शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी सांगिल्लें.
बिरेस्तारा हवामान विभागान रेड अलर्ट जारी केले उपरांत तांणी बेगोबेग दोन दिसांच्या सुटयेचें परिपत्रक काडलें. मजगतीं, मॉन्सून गोंयांत दाखल जाले पसून राज्यभर पावस सुरू आशिल्लो. पूण सोमारा सकाळच्यान पावसान चडूच नेट धरलो.
साेमार आनी मंगळारच्या 24 वरांत राज्यांत वट्ट 6.14 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हो पावस फाटल्या पांच वर्सांतल्या 24 वरांतलो पावसा परस सगल्यांत चड पावस म्हूण नोंद जाली. सेगीत दोन दीस उटंगार कायम उरिल्ल्यान राजधानी पणजे सयत राज्यांतल्या सगल्याच शारांतल्या भितरल्या, मुखेल रस्त्यांचेर उदक सांचलें. जायत्या घरांचेर पाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. तशेंच वाहनांचेर झाडां पडून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां.
चोर्ला, अनमोड घांटांत पालसण कोसळून येरादारीक आडखळ जाली. कुशावती, दुदसागर ह्या न्हंयांक हुंवार अायिल्ल्यान आशिकुशीच्या जायत्या घरांनी उदक घुसून लोकांक त्रास जाले. शेती-बागायतींचेय लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयलां.
मदींच दोन दीस पावसान विसव घेतिल्ल्यान रस्ते येरादारी खातीर सुरू जाले. पूण शुक्रारा हवामान विभागान रेड अलर्ट जारी केल्ल्यान परतून घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा.

शुक्रारा सकाळीं 8.30 मेरेन पडिल्लो पावस (इंचांत)

म्हापशें : 49.09
पेडणें : 59.58
फोंडें : 50.97
पणजी : 47.78
पोरणें गोंय : 45.36
सांखळी : 44.73
वाळपय : 55.42
काणकोण : 55.18
दाबोळी : 46.89
मडगांव : 45.49
मुरगांव : 49.72
केपें : 73.98
सांगें : 52.68

फुडले चार दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. न्हंयांक हुंवार येवपाची स्थिती निर्माण जावये. दर्याच्या भरती ल्हारांकूय वेग येतलो. वीज, उदका पुरवण खंडीत जावप अशो घडणुको घडपाची शक्यताय आसा.
शारांनी सकयल्या वाठारांनी उदक सांचून ते आशिकुशीचीं घरां, दुकानांनी घुसपाक शकता.
रस्त्याचेर उदक सांचिल्ल्यान येरादारीची कोंयडी जावपाक शकता.
नागरिकांनी सादूर रावचे, गरज आसल्यारूच घरा भायर पडचें.