सांग्यार झाडा वयल्यान राजकारण

सांगें पुलीस स्टेशनार कार्लोत फर्नांडिसाक तेंको दितना लोक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोकांक पुलीस स्टेशनार हाडपाचें षडयंत्रः कार्लोत फर्नांडीस

सांगेंः बिरेस्तार दिसा बालाजी ड्रायव्हींग स्कुलाचे मोटरीचेर गुलमोहराचें झाड पडून बामणसाय सांगेंची अनिता फर्नांडीस (38) हे बायलेक आक्ताक मरण आयिल्ल्यान सांग्यार दुख्खाचें वातावरण पातळिल्लें आसतना, त्या झाडाक लागून मोटें राजकरण तयार जालां. पयर मरण आयिल्ल्या अनिताची कूड गांवांत आसतना लोकांक पुलीस स्टेशनार हाडून त्रास करपाचें एक मोटें षडयंत्र आशिल्ल्याचें गांवच्या लोकांनी सांगलें.

मोटारीचेर पडिल्लें झाड रान खात्यान आदेश दिवन लेगीत जाग्याच्या धनयाच्या विरोधाक लागून झाड मारपाचें उरलें आनी त्या झाडान अनिताचो जीव घेतलो, हाका पुरायपणान जाग्याचो धनी जापसालदार आसा अशें गांवच्या लोकांनी सांगलें.

बिरेस्तारा जाग्याच्या धनयाच्या गेटी मुखा वयल्या मुखेल रस्त्यार ही घडणूक घडिल्ल्यान खूबसो लोक जमिल्लो. त्या वेळार घर धनयान झाड मारपाक न्हयकार दिल्ल्यान अनिताचो जीव गेलो अशी चर्चा जाल्ल्यान मोटो बोवाळूय जालो. तीच संद सादून लोकां भितर आशिल्ल्या कार्लोत फर्नांडीस हिचे आड गरज नासतना घरच्या धनयान पुलीस स्टेशनार कागाळ दिली. गांवचेर संकश्ट आयिल्लें आसतना फर्नांडीस हिका पुलीस स्टेशनार व्हेल्ल्यान लोक तिडकले आनी शंबर वयर लोक पुलीस स्टेशनार एकठांय जाले.

ह्या वेळार कार्लोत फर्नांडीस हिणें सांगलें, आमची गांवभयण आयज आमचे मदीं ना. हें दुख्खाचें वातावरण पातळिल्लें आसतना आमकां पुलीस स्टेशनार हाडपाचें वायट कृत्य आयज घडलां. हाका जापसालदार हो घरचो धनीच आसा.

इतलीं वर्सां हे झाड मारपा खातीर आमी यत्न केलो, पूण मारपाक न्हयकार दिल्ल्यान हें झाड मारपाचें उरलें. मारपाक आयिल्ले फावटी झगडीं करून आडमेळीं हाडली. इतलो तेप आपलें झाड म्हणून मारपाक घर धनयाचो विरोध आशिल्लोच, पूण आयज पुलीस स्टेशन हें झाड आपलें म्हणटा. हें कसलें राजकारण? आमचो हातूंत कसलोच गुन्यांव ना. आमकां कितलोय जरी सतावपाचो यत्न केलो तरी कसल्याय संकश्टाक तोंड दिवपाक म्हजी तयारी आसा अशें कार्लोत फर्नांडीस हांणी सांगलें.