सांकवाळ पंचायतींत उदरगतीच्या कामाक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवः सांकवाळ पंचायती वतीन 60 लाख रुपया खर्च करून वोर्ड 3 हांगा उदरगतीचीं कामां करपाक सुरवात केल्या. शेतजमनी भोंवतणी राखणे वणट बांदतले म्हणून शेतकारांनी समाधान उक्तायलें. आमकां शेत करपाक मजत जातली अशे तांणी सांगलें. शेतकारांनी वोर्ड तिनाचे पंच तुळशीदास नायक आनी सरपंच गिरिश पिल्ले हांचे उपकार मानले. 

वोर्ड क्रमांक तिनांत गटार बांदप, रस्तो रूंद करप आनी शेत जमनी भोंवतणी राखणे वणट बांदपाचें काम चालीक लागपा खातीर पंच तुळशीदास नायक हांणी मेहनत घेतली. शेतांत उदक भरिल्ल्यान आनी हेडग्या गोरवांक लागून शेतकारांनी शेती करपाचें बंद केल्लें. हाची दखल घेवन नायक हांणी शेत जमनी भोंवतणी राखणे वणट बांदपाचो यत्न केलो. ते प्रमाण बेगीनूच हांगा राखणे वणट बांदतली. 

तशेंच वॉर्डांचो रस्तो रूंद नाशिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटाले. आतां होय रस्तो रूंद जातलो. ताका लागून वाहन चालकांची बरी वेवस्था जातली अशें नायक हांणी सांगलें.

एक म्हयन्या आदीं उदरगतीचें काम करपाचो आदेश दिल्लो. ताका लागून रोखडीच कामाकूय सुरवात जातली अशें तुळशीदास नायक हांणी सांगलें.

सरपंच पिल्ले हांणी आपूणें कसलोच भेदभाव करिनासतना उदरगतीचें काम केल्ल्याचें सांगलें. 

ह्या वेळार लॉरेन्स फर्नांडीस, श्रीकांत नायक, राजू नायक, मंगलदास नायक, सांतान वाझ, आग्नेल फर्नांडीस, बाबून नायक, रामा, नीलू, पंच गोविंद लमाणी, रंगाप्पा कमल, सचित नायक हाजीर आशिल्ले.