सांकवाळे 65 लाखाचें वीज बील भरूंक ना, पूण लायट चालू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी : लायटीचें बील भरूंक ना जाल्यार वीज खातें गरिबांची वीज पुरवण बंद करता. मात सांकवाळ- वास्कोचे एके आयस फॅक्टरीचे हजार, धा हजार न्हय तर 65 लाख रुपयांचें वीज बील थकलां. तरीय वीज खात्यान हे कंपनीक मेकळीक दिल्या. ताका लागून गरिबांक एक आनी गिरेस्तांक एक न्याय हें खातें दिता, अशें मुरगांवचे लोक उलयतात.
वीज खात्यान तांकां परतून परतून ताकीद दिवनूय ही कंपनी बील भरिना. वीज खातेंय तांची गंभीर दखल घेना, अशें दिसून आयलां. हांगाच्या एका गरिबाचें 9 रुपया बील थकिल्लें. म्हूण ताचें वीज कनेक्शन काडलां. एकल्याक एक तर दुसऱ्याक दुसरो न्याय दिवपाचो हो प्रकार, अशेंय लोक उलोवपाक लागल्यात.