सरकाराचो कारभार न्यायालयाच्या कचाट्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नोकरभरती, कसिनो, कॅबिनेट दर्जो निर्णयाक खंडपिठांत आव्हान

पणजी : प्रतापसिंह राणे हांचो कॅबिनेट दर्जो आसूं वा कसिनोंचो विशय आसूं, नाजाल्यार नोकरभरती आसूं, सगल्या निर्णया आड तरेकवार न्यायालयांत याचिका दाखल जाल्यात. हाका लागून राणेंचो कॅबिनेट दर्जो, कसिनो तशेंच नोकरभरतीचो फुडार हो न्यायालयांच्या निर्णयांचेर निंबून आसा. न्यायालयीन याचिकांक लागून भाजप सरकार कांय प्रमाणांत बॅकफुटार आयलां.

सरकारी खात्यांनी खूबशीं पदां रितीं आसात. हीं पदा भरपाचे यत्न नव्या मंत्र्यांनी चलयल्यात. ते भायर खासगी कंपनींनी लेगीत नोकऱ्यो निर्माण करपाचे सरकाराचे यत्न आसात. नोकरभरतीक न्यायालयांत आव्हान दिवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान नोकरभरती वादाचो विशय जाता. सरकारान हालींच गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत ओर्थोपेडीक सहाय्यकांची भरती केल्या. नेमणूक जाल्ल्या कांय उमेदवारांचीं नांवां लेखी परिक्षेच्या पात्रताय वळेरेंत नाशिल्ल्याचो दावो करीत भरतीक खंडपिठांत आव्हान दिलां. नझीरा खान हिणे खंडपिठांत आव्हान याचिका दाखल केल्या. खंडपिठान सगल्या नेमणूक केल्ल्या उमेदवारांक नोटिशी जारी केल्यात. हे याचिकेचेर फुडली सुनावणी 15 जूनाक जातली. भरती प्रक्रिया तशेंच नेमणूक जाल्ल्या उमेदवारांचो फुडार खंडपिठाच्या निर्णयाचेर निंबून आसा.

भलायकी खात्यांत हालींच एमटीएस पदांचेर 196 जाणांची नेमणूक जाल्या. भरती जाल्ले 88 टक्के उमेदवार एकाच म्हालांतले आसात. एकाच म्हालांतल्या 88 टक्के उमेदवारांचे निवडीक आक्षेप घेत गिरीश कळंगूटकार हांणी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर 20 जूनाक सुनावणी जातली.

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय तशेंच भलायकी खात्याचे नोकर भरतीक आव्हान दिल्लें आसतनाच भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या कनिश्ठ अभियंत्यांची भरती लेगीत न्यायालयांत पावल्या. पदविका उमेदवारांक पदवी उमेदवारां परस चड गूण मेळ्ळ्यात. हाका आक्षेप घेत आदेशकुमार चोडणकार हांणी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. खंडपिठान नोटिशी जारी करतना सुनावणी 6 जूनाक दवरल्या.

सगल्या खात्यांनी खूबशीं पदां रितीं आसात. भलायकी खात्यांत सगल्यांत चड प्रमाणांत नोकर भरती जाल्या. सगल्या प्रकारची नोकरभरती न्यायालयाच्या कचाट्यांत सांपडल्या.

आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांकां आजिवन कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. वेंचणुके पयली हो निर्णय मंत्रीमंडळान घेतिल्लो. ह्या निर्णयाक अॅड. आयरीश रॉड्रिग्ज हांणी खंडपिठांत आव्हान दिलां. प्रकरण खंडपिठांत आसतना लेगीत फाटले मंत्रीमंडळ बसकेंत सरकारान कर्मचाऱ्यांच्या आंकड्याक मान्यताय दिली. प्रतापसिंह राणे हे ज्येश्ठ फुडारी आसात. तांचो मान राखपा खातीर सरकारान तांकां आजिवन कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हो निर्णय खंडपिठाच्या निर्णयाचेर निंबून आसा. आपणाक कॅबिनेट दर्जो नाका. खंडपिठान योग्य तो निर्णय घेवचो, अशी भुमिका प्रतापसिंह राणे हांणी खंडपिठांत मांडल्या.

ते भायर कसिनोंचो विशय लेगीत राष्ट्रीय हरीत लवादा कडेन आसा. सीआरझॅडची मान्यताय नाशिल्ल्यान एक फ्लोटेल बंद जालां. हेर कसिनो बोटीं कडेन लेगीत सीआरझॅडचो परवानो ना. हाका लागून हेर कसिनो लेगीत बंद जावपाची शक्यताय आसा.

रेल्वे दोट्टीकरण, तमनार वीज प्रकल्प तशेंच म्हामार्गाचे चौपदरीकरण हाचे आड सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका आसात. तमनार वीज प्रकल्पा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराचेर चाबूक मारला. रेल्वे दोट्टीकरणा विशीं सर्वोच्च न्यायालय आयज आदेश दिवपाची शक्यताय आसा. नोकरभरती तशेंच हेर म्हत्वाच्या प्रकल्पां आड सगल्या न्यायालयांनी याचिका आसात. हाका लागून प्रकल्प पुराय जावपाक कळाव जाता.

न्यायालयांत दाद मागप हो दर एकल्याचो

घटणात्मक अधिकार : अॅडव्होकेट जनरल

नोकरभरती तशेंच सरकाराच्या निर्णयाक न्यायालयांत आव्हान दिवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. न्यायालयांत वचपाचो दर एकल्याक अधिकार आसा. लोकां मदीं जागृताय वाडल्या, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. न्यायालयां लेगीत आतां निर्णयांत हस्तक्षेप करपाक लागल्यांत. हाका लागून न्यायालयां कडल्यान लोकांची आस्त वाडल्या. निर्णय घेतना अॅडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेवपाचे सरकाराचेर बंधन नासता. तरी सरकाराक गरज पडली जाल्यार ते अॅडव्होकेट जनरलाचो कायदेशीर सल्लो घेवंक शकता अशें तांणी सांगलें.