संवसाराक धपको दिवपी हत्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारता कडेन तांचें बरे संबंद आशिल्ले. 2021 त तांकां पद्मविभूशण किताबूय भेटयिल्लो. भारत भोंवडेचेरुय ते येवन गेल्यात. ते अर्थीक मळाचे खांपे जाणकार आशिल्ले.

संवसारांत कांय अस्वस्थ, अशांत देश आसात. थंय सद्दां हिंसा, बाॅम्बस्फोट, हत्या जायत आसतात. मात ह्या देशां मदीं जपानाचो सहसा आसपाव जायना. चीनाचें आनी तांचें वाकडें आसा. पूण ह्या संघर्शाचें हिंसाचारांत रुपांतर जाल्लें सहसा दिसना. पूण काल थंय संवसाराक धपको दिवपी घडणूक घडली. आदले प्रधानमंत्री शिंजो आबे हांची हत्या जाली. वेंचणुकेचो प्रचार करतना तांचेर नौदळाच्या मॅरिटायम विभागाचो आदलो सैनिक तेत्सुया यामागामी हांणे लागच्यान गुळयो घाल्यो. जपान तसो शांत देश. दुसऱ्या म्हाझुजांत वा तेन्नाच्या काळांत तांच्या लश्करान खूब लोकांचेर अत्याचार केल्यात. ताचेर पुस्तकां पसून आयल्यांत. पूण, खुद्द जपानांत आतंकवाद, बाॅम्बस्फोट, हिंसाचार, निदर्शनां सहसा दिसनात. जपानाच्या प्रधानमंत्र्याची हाचे पयलीं हत्या जाल्या ती 90 वर्सां पयलीं. 1932 त प्रधानमंत्री सुयोशी इनुकाय हांकां नौदल सैनिकान मारिल्ले. अमेरिकेन झुजाक उबें रावचें, अशी तांची इत्सा आशिल्ली अशें म्हणटात. म्हणून तांणी इनुकाय हांची हत्या केली. त्या हल्लेखोराक त्या दिसांनी जपानाक येवपाचे आशिल्ले अभिनेते चार्ली चॅप्लीन हांकांय मारपाचें आशिल्लें खंय.
सत्ताधारी पक्षा खातीर प्रचार करतना शिंजो आबे हांचेर फार मारलो, तें पिस्तूल घरांत तयार केल्लें. गांवठी. हत्या जाली तो वाठार सुरक्षीत. थंय बँको, माॅल, सरकारी कार्यालयां आसात. सुरक्षा रक्षक, पुलीसूय थंय आसतात. तरीय हत्या जाली, ही सगल्यांकूच धक्को दिवपी गजाल. अमेरिकेंत बोल्सांत पिस्तुलां घेवन भोंवतात, तशें जपानांत कोण दिसनात. तश्यो नारा शार आनी सरभोंवतणच्या वाठारांनी कांय लोकां कडेन बंदुको आसात, पूण त्यो कांस आनी नेमबाजी खेळपा खातीर वापरतात. पुराय जपानांत 3 लाख 10 हजार 400 पिस्तुलां आसात. युरोप, अमेरिकेंत हो आंकडो 30 लाखां वयर आसा, असो थंयच्या तपास यंत्रणांचो अदमास. हो हल्लेखोर नौदळाच्या आपसंरक्षण दळाचो आदलो वांगडी. प्रोफेसर म्हूणय ताणें काम केलां. ही हत्या कित्याक केली, ताचें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. पूण आपणाक तो आवडनाशिल्लो. तांचीं धोरणां, कामगिरी विशीं हांव समाधानी नाशिल्लो, म्हूण तांची हत्या करपाची म्हजी इत्सा आशिल्ली, अशें हल्लो करप्यान सांगलां.
आबे हांची पिराय 67 वर्सां. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे फुडारी. 1993 वर्सा ते पयले खेपे खासदार म्हूण वेंचून आयले. 2006 ते 07 मेरेन ते वर्सभर पयले खेप प्रधानमंत्री जाले. उपरांत 2012 ते 2020 मेरेन फाटोफाट आठ वर्सां. तांचे लागींचे सोयरे इसाकू सायतो सोडल्यार अजून णव वर्सां कोणे जपानाचें प्रधानमंत्री पद सोबोवंक ना. भारता कडेन तांचें बरे संबंद आशिल्ले. 2021 त तांकां पद्मविभूशण किताबूय भेटयिल्लो. भारत भोंवडेचेरुय ते येवन गेल्यात. ते अर्थीक मळाचे खांपे जाणकार. भारतांत जागतिकीकरणाच्या वेळार संवसारांतले भोवतेक देश मंदीच्या चपक्यांत सांपडिल्ले तेन्ना डाॅ. मनमोहन सिंगान कांय धोरणां चालीक लावन ती परिस्थिती हांगा येवपाक दिलीना. तांचे भशेनूच आबे हांकां जपानाचे अर्थवेवस्थेक जाग्यार घालपाचें स्रय वता. कडक सुरक्षा वेवस्था नाशिल्ली, हेंय एक हो हल्लो यशस्वी जावपा फाटलें कारण. हल्लेखोर आपूण आबे हांचे कामगिरी विशीं असमाधानी आशिल्लों, अशें सांगता खरो, पूण तरीय हे हत्येंत आंतरराष्ट्रीय हात आसपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. खास करून चीन, उत्तर कोरिया सारके देश हांचे फाटल्यान आसूं येतात. चीन आनी जपानाचो तर पयलीं सावन 36 चो आंकडो. जपानांत लोकशाय आसा, हेंय चीनाक उस्तुरें वता. प्रसार माध्यमांनी दिल्ले खबरे प्रमाण, चीनाच्या कांय प्रांतांनी लोकांनी हे हत्ये उपरांत खोस परगटायल्या. द. कोरिया आनी जपानाचे सध्याचे प्रधानमंत्री हांच्याय वाट्याक हेंच येतलें, अश्यो आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया थंयच्या बऱ्याच लोकांनी उक्तायल्यात. तेन्ना पुलिसांक, तपास यंत्रणांक हे नदरेंतल्यानूय तपास करचो पडटलो.
आबे हांच्या मरणान आशिया खंडांतलो एक व्हडलो फुडारी, आमच्या भारताचो इश्ट ना जाला.
तांकां आर्गां.