शेती अधिकार्‍यांक लागून पेडण्या हरीत क्रांती

पेडणें शेती अधिकारी प्रसाद परब आनी धीरज परब.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पडींग शेतां रुजोवपाक तरणाट्यांचो फुडाकार

पेडणें: प्रसाद परब आनी धीरज परब हे पेडणें शेती विभागाचे अधिकारी ऑफिसांत बसनासतना शेतकारांच्यो समस्या सोडोवपाक चड म्हत्व दितात. शेतांत वचून, मातयेंत हात घालून, शेतकारांच्यो समस्या जाणून घेवन, जाय पडल्यार शेतांत देंवून, ते जमनीर कसलें पीक वाडटलें, कितें येवजण्यो आसात आनी ताचो फायदो कसो घेवप हाचेर प्रत्यक्षांत शेतांत वचून ते मार्गदर्शन करतात. युवा आयज शेता कडेन वळटना दिसतात. देखून पेडणें म्हालांत हरीत क्रांती जाल्ली दिसता. पडींग शेतां परत रुजोवपा खातीर तरणाटे फुडाकार घेतिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. 

पेडणें म्हाल शेती खातीर वळखतात. खूबशे युवा शेतकार आयज विंगड विंगड माध्यमांतल्यान आपापल्या शेतांत साबार प्रयोग करून शेतीची लागवड केल्ल्याचें चित्र दिसता. 

   पेडणें म्हालाचो विचार केल्यार ह्या हंगामांत वट्ट 1,450 हॅक्टर जमनीत भाताची लागवड करतात. जाल्यार वांयगण शेती खातीर 340 हॅक्टर जमनीचो वापर करतात. काजू लागवड वट्ट 70 हॅक्टर जमनीत करतात. जाल्यार आंब्याची लागवड 6 हॅक्टर जमनीत करतात.  

अधिकारी प्रसाद परब आनी धीरज परब हांणी शेतकारांक सरकाराच्या खंयच्या येवजण्यांचो लाव जातलो हे विशीं म्हायती दिली. भात, भाजीपालो हाचेर शेतकारांक 50 टक्के अनुदान मेळटा. सरयो आनी फातराची वंय करपा खातीर 75 टक्के अनुदान, जाल्यार सौर वंय करपा खातीर 90 टक्के अनुदान आसा. बियांचे प्रक्रिये खातीर लागपी वखदांचेर शंभर टक्के अनुदान. जैवीक कीड नियंत्रणा खातीर 50 टक्के अनुदान आसा. ट्रॅक्टर नांगरणी खातीर 50 टक्के अनुदान. ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, मिनी ट्रॅक्टर, मिनी टिलर सारकिल्ल्या यांत्रीक साधनांचेर 50 टक्के अनुदान मेळटलें. तशेंच ड्रग्स स्प्रे पंप, बीड कटर आनी हेरांचेर 75 टक्के अनुदान आसा. नाल्लाचे लागवडी खातीर एक रोंपो 312 रुपया मेरेन अनुदान, सुमार 16 तरी कलमांची लागवड करप गरजेचें. काजू लागवडी खातीर प्रती कलम 300 रुपया मेरेन अनुदान, 20 कलमांची लागवड गरजेची. आंब्याचे लागवडी खातीर 300 रुपयां मेरेन अनुदान, सुमार 10 कलमांची लागवड करप गरजेचें. केळीं, अणस, पोपायेचे लागवडी खातीर 1 लाख 20 हजार प्रती हॅक्टर मेरेन अनुदान. फुलांचे शेती खातीर प्रती हॅक्टराक 75 हजार मेरेन अनुदान. मसाले पिकोवपाचे लागवडी खातीर 60 हजार रुपयांनी प्रती हॅक्टर मेरेन अनुदान दिता. सिंचन पंपा खातीर 90 टक्के मेरेन आनी पोरणो पंप बदलपा खातीर 50 टक्के अनुदान, ड्रिप ठिबक सिंचना खातीर 90 टक्के अनुदान, पाय्पलाय्नी खातीरी 50 टक्के अनुदान, सुमार वीस हजार प्रती हॅक्टर मेरेन अनुदान मेळटलें, काजू, सुपारी अश्या उत्पादनां खातीर आधारभूत किंमत दितात. सैमीक संकश्टांक लागून वा रानवटी जनावरांक लागून पिकाचें लुकसाण जाल्यार शेतकार आदार निधी येवजण उपलब्ध आसा.

आदलें तळें परत जिवें करपा खातीर 100 टक्के मेरेन अनुदान मेळटलें. ग्रीन हावजा खातीर 50 टक्के मेरेन अनुदान, गांयडोळाचें सारें निर्माण करपा खातीर 75 टक्के अनुदान, किटकनाशकां खातीर 75 टक्के अनुदान मेळटा. बायोगॅस बांदपा खातीर 90 टक्के अनुदान मेळटलें, जलकूंभ बांदपा खातीर 50 टक्के अनुदान, तर नवीन विहीर बांधण्यासाठी 75 टक्के अनुदान, भाजी लागवडी खातीर साधन सुविधा जशें वंय, बांय बांदप, बांयची दुरुस्ती करप, पंप बसोवपाक, पाय्पलायन बसोवप, यांत्रीक शस्त्रां खातीर स्वयंसहाय्य गट वट्ट 80 हजार प्रती हॅक्टर अनुदान मेळटा. झाडां झोपां काडून उडोवन जमीन शेती खातीर योग्य करपाक एक रकमी अनुदान 15 हजार मेरेन मेळटा, अशी म्हायती शेती अधिकारी प्रसाद परब आनी धीरज परब हांणी दिली.

शेती विभागिय फार्म हाव्जांत व्हडा प्रमाणांत आंबो, काजू, सुपारी हाचीं कलमां तयार करपाचें काम माळी करतात.

पेडणें म्हालांत फाटल्या दोन वर्सां सावन हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. तेन्ना 750 शेतकारांचें सुमार अडेज कोटी रुपयांचें लुकसाण जाल्लें. तांकां लुकसाण भरपाय मेळ्ळ्या, कांय जाणांक मेळूंक ना. 

लॉकडाव्न काळांत युवा शेतकारांनी फळां, भाजी तशेंच फुलांची लागवड केल्ली. पालयेंचे रवळू परब हांणी काळींग, निलेश हरमलकार नागझर हांणी रोजांचीं फुलां, प्रशांत हरमलकर, कोरगांवच्या सिद्धेश प्रभुदेसाय, मोरजेच्या लक्ष्मण शेटगांवकार अश्या खूबश्या शेतकारांनी लॉकडाव्नाच्या काळांत मळे फुलयल्ले. 

भारत देशाची शेती प्रधान देश म्हणून वळख आसा आनी पेडणें म्हालांत कांय तरणाटे शेतकार आपलीं शेतां पाचवीं करपाक कश्ट घेतात.