वेवसाय परवान्या बगर सुरू आशिल्ल्या पंतसंस्थाचेर वाळपय पालिकेची कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपय पालिकेची अर्थीक स्थिती डळमळीत जाल्ल्यान ती सुदारपा खातीर पालिका मंडळान आता खर निर्णय घेवपाक सुरवात केल्या. पालिका वाठारांत विक्री आनी वेवसाय परवाने घेनास्तना सुरू आशिल्ल्यो पंतसंस्था आनी दुकानांचेर कारवाय करपाचें थारायलां आनी तांका नोटिसो धाडल्यात.
पालिकेची अर्थीक स्थिती सध्या नाजून जाल्या. कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक लेगीत पालिकेचे तिजोरेंत पयशे आसनात. पगाराच्या पयशांची जुळवाजुळव करपाक जायत्या पांवड्यार खटपटी करच्यो पडटात. पालिकेचें महसुली उत्पन्न वाडना तो मेरेन ही स्थिती अशीच उरतली. मुख्याधिकारी सूर्याजीराव राणे हांणी पालिका वाठारांत आशिल्ल्यो बँको, पंतपुरवण संस्था हांका विक्री आनी वेवसाय परवाने घेवपा संबंदी नोटिसो धाडल्यात.
पालिकेक ह्यो संस्था आनी हेर आस्थापनां कडल्यान कराच्या रुपान लाखांनी रुपये येणे आसात. पंदरा दिसांत वेवसाय परवाने घेवपा खातीर जाय आशिल्ले सोपस्कार पुराय करपाक तांकां सांगलां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाळपय पालिका वाठारांत सुमार 30 संस्था वेवसाय परवाने घेनास्तना काम करतात. मुख्याधिकारी राणे हांणी ही गजाल मानून घेतली.
पालिका मंडळाचे हे कारवायेक लागून पालिकेक महसूली उत्पन्न मेळटले. पालिका कायद्या प्रमाण तांका नोटिसो धाडल्यात. पालिकेची थकबाकी वसूल करून घेवपा खातीर कायदेशीर कारवाय करपाचें आमी थारायलां. तिजोरेत पयशे जमा जातकूच पालिका कर्मचाऱ्यांक वेळार पगार दिवप शक्य जातलें अशें मुख्याधिकाऱ्यान सांगलें.