वेर्लेची स्ट्रोबेरी येवकाराक सज्ज

वेर्लेची स्ट्रोबेरी. (संदीप मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयकारां सयत देशी- विदेशी पर्यटकांक करता आकर्शीत

भांगरभूंय । संदीप मापारी

सांगें: नेत्रावळी पंचायत वाठारांतले वेर्ले, तुडव आनी सालजीणी हे तिनूय गांव दोंगरमाथ्यार वसल्यात. सांगें मतदारसंघांतले हे तिनूय गांव थंड हवेची सुवात. ह्या गांवां भोंवतणी नेत्रावळी अभयारण्य आसा. दूद आनी शेती वेवसाया हो थळाव्या लोकांचो उत्पन्नाचो मुख्य स्त्रोत. आदीं ह्या वाठारांत खण वेवसाय चलतालो. हो वाठार अभयारण्य म्हूण जाहीर जाले उपरांत खणी बंद जाल्यो. सध्या वेर्ले हो गांव स्ट्रोबेरीच्या उत्पन्ना खातीर फामाद जाला. देशी- विदेशी पर्यटकांक ह्यो स्ट्रोबेरी आकर्शीत करपाक लागल्यात. महाबळेश्वर जशें स्ट्रोबेरी आनी थंड हवे खातीर फामाद आसा, तेचवरी वेर्लें गांव 2013 सावन स्ट्रोबेरीचो गांव म्हूण नामनां जोडपाक लागला.

वेर्लेच्या कश्टकरी बायलांनी 2013 त मिनरल फावंडेशन हांच्या पालवान पयलेच खेपे स्टोबेरीचें पीक पिकयलें. स्ट्रोबेरीची लागवड येसस्वी करून दाखयिल्लो प्रयोग 2019 त अटक ग्राम यंत्रणेन मुखार व्हेलो. वेर्लेचें वातावरण स्ट्रोबेरी उत्पादनाक पोशक आशिल्ल्यान पीक व्हड प्रमाणांत पिकता. सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेचे नदरेन उखलिल्लें हें येसस्वी पावल. गोंय तशेंच देशी- विदेशी पर्यटकांक आकर्शीत करपी वेर्लेची फामाद स्ट्रोबेरी परतून एकदां येवकाराक तयार रावल्या.

खर कश्टान वेर्लेंच्या बायलांनी ह्या वेवसायांत खुबूच उदरगत केल्या. हाचे आदीं 12.50 लाख रुपया मेरेन जोडल्यात, अशें कळ्ळां. हाचे मुखारूय ह्या बायलांनी आपल्या पांयार उबीं रावून ही लागवड आनीक वाडोवपाची गरज आसा.

योग्य वेळार रोपें लायले उपरांत डिसेंबराच्या निमाण्या सप्तकांत वा जानेवारी सावन स्ट्रोबेरीचें उत्पन्न मेळपाक सुरवात जाता आनी एप्रीलाच्या निमाण्या सप्तका मेरेन तें मेळटा. रुचीक अशी स्ट्रोबेरी प्रत्यक्ष पिकता थंय खावपांत वेगळीच खोस आसता.

वेर्ल्यां जंय स्ट्रोबेरी पिकता थंय 60 रुपयांनी पाकीट मेळटा. तशेंच फार्मांत येवपी दरेका पर्यटका कडल्यान 20 रुपया प्रवेश शुल्क घेतात. ह्या वेवसायांतल्यान बरें उत्पन्न मेळटा आनी आमचो संवसारूय बरो चलता. हाचे मुखार स्ट्रोबेरीच्या उत्पादनांत आनीक वाड करतले, अशें गटांतल्या बायलांनी सांगलें. अंदूं पयलेच खेपे बटाट्याची लागवड केल्या. तेचवांगडा कॉलीफ्लॉवर, तांबडी भाजी, चिकटी मिटकी, मुळो ह्या भाजयांची लागवड केल्या. हे पिकावळी खातीर गुळी आनी गायंडोळ साऱ्याचो वापर करतात, अशें गटांतल्या बायलांनी सांगलें.