विशेश बदला पॅसेंजर गाडयो सोडपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकण रेल्वे प्रवेशांच्यो समस्या: चड गाडयो सोडिल्ल्यान प्रवासाक जाता कळाव

मडगांव: काविडाचे फाटभुंयेर कोंकण रेल्वे प्रशासना कडल्यान सगल्या गाडयांनी प्रवेशा खातीर आरक्षण सक्तीचें केलां. पूण कोविडाचो संसर्ग उणो जाल्लो आसतना आनी गोंयांत पर्यटक येत आसतनाय पॅसेंजर गाडयां बदला एक्सप्रेस गाडयो सोडटात. जाल्यार चड गाडयो सोडत आशिल्ल्यान प्रवासी वेळार पावनात. गाडयांनी उदक नाशिल्ल्याच्यो कागाळी दीसपट्ट्यो कोंकण रेल्वे कडेन येत आसात. ताका लागून प्रवाशांच्या समस्यां कडेन कोंकण रेल्वे प्रशासनान गंभीरतायेन पळोवपाची गरज आसा.

कोंकण रेल्वे मार्गार प्रवाशां खातीर चड गाडयो सोडल्यात. तातूंतच म्हाल व्हरपी आनी कोळसो व्हरपी गाडयो लेगीत वाडयल्यात. ह्या कारणा खाला व्हड प्रमाणांत क्रॉसिंगाचो त्रास प्रवाशी गाडयांक करचो पडटा आनी कोंकण रेल्वेंतल्यान प्रवास करपी प्रवाशांक थारिल्ले वेळेंत निश्चीत सुवातेर पावपाक कळाव जाता. तेचबरोबर प्रवासी गाडयांक कळाव जायत आशिल्ल्यान पयसुल्ल्यान आयिल्ल्या गाडयांनी उदक सोंपपाच्यो घडणुको सेगीत घडत आसात.

कोंकण रेल्वे कडल्यान ट्विटरा वयले कागाळींची दखल घेत आशिल्ल्यान सद्दां कोंकण रेल्वेच्या ट्विटराचेर गाडयांतल्या नितळसाणगृहांत उदक सोंपिल्ल्याच्यो कागाळी येत आशिल्ल्याचें दिसता. कोवीड काळांत खूबशा प्रवाशांक तांच्या गांवांनी सोडपाक कोंकण रेल्वेन व्हड काम केलां. तशेंच सामान्य मनशाचो प्रवास बरो आनी उण्या खर्चांत जायत आशिल्ल्यान प्रवाशांचीय रेल्वेक पसंती मेळटा. कोविडाच्या काळांत पॅसेंजर गाडयो बंद केल्यात आनी विशेश गाडयो सोडल्यात. ह्या विशेश गाडयांतल्यान प्रवास करपा खातीर तिकेटीचें आरक्षण करपाची गरज आसा.

दादर ते मडगांव आनी दिवा ते मडगांव ह्या पॅसेंजर गाडयांक एक्सप्रेस केल्ल्यान ह्या गाडयांनी लेगीत प्रवेशा खातीर तिकेट आरक्षण करपाची गरज आसा. तशेंच ह्या गाडयांचे तिकेटूय वाडयलां. कोविडाचो संसर्ग वाडिल्लो आसतना रेल्वेंतलें एक सीट सोडून तिकेट आरक्षण करताले. पूण आतां कोवीड संसर्ग उणो जावन लेगीत पॅसेंजर गाडयो सोडिल्ल्यो नात.

एक्सप्रेस गाडयांचे तिकेटूय चड आसून सगल्या सुवातांचेर आरक्षण करतात. कोवीड संसर्गाचे भिरांतीक लागून जर कोंकण रेल्वे प्रशासना कडल्यान पॅसेंजर गाडयो सोडीत नासल्यार सगल्यो तिकेटी आरक्षीत कश्यो करतात आनी सगल्या सुवातांनी गाडयो थांबत आशिल्ल्यान एक्सप्रेसीचें भाडें कशे घेतात असो प्रस्न उपस्थीत जायत आसा. हाचे बगर तिकेट उपलब्ध नासल्यार प्रवासी सरळ रेल्वे गाडयांनी चडटात. आरक्षण सक्तीचें आशिल्ल्यान नायलाजान प्रवाशांक गरजेच्या प्रवासा खातीर रेल्वेंत चडचें पडटा. तिकेट नाशिल्ल्यान तिकेट निरिक्षका कडल्यान दरेक व्यक्तीक तिकेटीच्या दराचेर 250 रुपया चड असो दंड वसूल करतात. हाका लागून प्रवाशांक अर्थीक लुकसाण जाता.

गरिबांक उण्या खर्चांत प्रवास करूंक मेळचो हे खातीर पॅसेंजर गाडयो परतून सुरू करच्यो आनी तिकेटूय पयलींच्या मोलान घेवचें अशी मागणी जायत आसा. हाचे बगर तिकेट काडिनासतना प्रवासी गाडयांनी चडत आशिल्ल्यान मेळत ते सुवातेर बसतात आनी हाचो त्रास तिकेट आरक्षीत केल्ल्या प्रवाशांक जाता. हे खातीर रेल्वे स्टेशनाच्या प्रवेश दारारूच तिकेटीची पळोवणी केल्यार हो त्रास उणो जातलो अशें प्रवाशांचें मत आसा.