विधवा प्रथे आड विधासभेंत थारवा मांडटलोंः आर्लेकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः कायदेशीर मार्गान विधवा प्रथा बंद करपा खातीर विधानसभेंत आपूण थाराव मांडटलो अशें पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणे सांगलें. कोरगांव पंचायतीचे ग्रामसभेंत विधवा प्रथे आड थाराव मांडून तो पास करून घेतिल्ले खातीर कोरगांवची आदली सरपंच आनी सध्याची पंच स्वाती गवंडी हिचें अभिनंदक करपाचे कार्यावळी वेळार तांणी हे जाहीर केले.
घोव मेल्या उपरांत बायलेक विधवा करपाची जी प्रथा आसा ती बंद करपाक जाय. घोव मेल्ल्यां बायलांक सन्मानान जगपाक मेळपाक जाय. स्वाती गवंडीन ही प्रथे आड जो थाराव मांडलो ताची तोखणाय करपाक जाय. कोल्हापूर जिल्ह्यांतल्या हेरवाड गांवांतल्या लोकांनी विधवा प्रथा बंद करपाचें थारायलां तशेंच काम गोंयांत जावपाक जाय अशें आर्लेकारान सांगलें.
पेडणे तालुक्यांतल्या कांय पत्रकारांनी हेरवाड गांवाक भेट दिवन थंयच्या लोकांनी विधवा प्रथेक विरोध करपाची म्हायती गोंयांतल्या खबरापत्रांनी प्रसिद्ध करून लोक जाग्रुताय करपाचें जें काम केलें ताची तुस्त करपाक जाय. कोरगांव आनी धारगळ पंचायतींनी हे प्रथे आड थाराव पास करून एक बरें काम केलां अशें तांणी सांगलें.
गोंयांतल्या सगल्या पंचायतींनी विधवा प्रथे आड थाराव पास केल्यार विधानसभेंत थाराव मांडल्यार तो एकमतान पास करप सोपें जातलें अशें तांणी सांगलें. घोव मेल्या उपरांत लेगीत बायलेक दरेका धर्मीक कार्यावळींत सुवासिनी भशेनूच मान मेळपाक जाय अशें मत तांणी मांडलें.