विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचें वजन कितलें आसचें?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्राच्या धोरणा कडेन शाळांची अाडनदर

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचें वजन कितलें आसचें, हे विशीं केंद्र सरकारान जारी केल्ल्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी धोरणा’ कडेन गोंयांतल्या सगल्याच प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी आडनदर केल्या. दप्तराच्या अतिरिक्त वजनाक लागून विद्यार्थ्यांच्या कुडीचेर परिणाम जावपाची भिरांत पालकांनी उक्तायल्या. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचें वजन वाडपाक लागिल्ल्यान जायत्या विद्यार्थ्यांक फाटदुखीचीं समस्या जाणवपाक लागल्या. हे प्रकरण न्यायालया मेरेन पाविल्लें. ते खातीर केंद्र सरकारान 2018 त दप्तराचें वजन कितलें आसचें, हे विशीं स्पश्टीकरण दिवपाक एका समितीची स्थापणूक केल्ली. हे समितीन अभ्यास करून आपलो अहवाल केंद्र सरकारान सादर केल्लो. ते प्रमाण केंद्रान खंयचें यत्तेंतल्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचें वजन कितलें आसचें तशेंच शिक्षण संस्था आनी शिक्षकांनी कशी जतनाय घेवची, हाचो आस्पाव आशिल्लें ‘स्कूल बॅग पॉलिसी धोरण’ 2020 त जारी केल्लें.
कोवीड म्हामारी उपरांत शाळा सुरू जातकच देशभरांतल्या सगल्यां राज्यांनी ह्या धोरणाची अंमलबजावणी करची, अशें निर्देश केंद्र सरकारान दिल्लें. पूण सरकारा सयत सगल्याच शाळांक ह्या धोरणाचो विसर पडिल्ल्याचे दिसून येता.

शिक्षक, शिक्षणीक संस्थांक दिल्ले निर्देश

नेमान दप्तराचें वजन तपासचें
दप्तराचें वजन वाडचें ना, अशें वेळापत्रक तयार करचें
वर्गांत पाठ्यपुस्तकां विभागून दिवपाची वेवस्था करप
शाळेंत, वर्गांत पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करप
पाठ्यपुस्तकांची निर्मणी करतना वजन मर्यादीत दवरप