वास्कोंत फोंडकुलां पुरयिल्ल्यान वाहन चालकां मदीं थाकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदारान उक्तायिल्ली तिडक; हॉटमिक्साचो घालतले दुसरो थर

वास्को: लक्ष्मी पॅत्रॉल पंपा मुखार पडिल्ल्या फोंडकुलां संबंदी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी दखल घेतिल्ल्यान आनी वाहन चालकांनी तिडक उक्तायिल्ल्यान कंत्राटदारान आयतारा फोंडकुलां पुरोवाचें काम हातांत घेतलें. हे तात्पुरतें काम आसून पावसा उपरांत ह्या रस्त्यार हॉटमिक्साचो दुसरो थर घालपाचें काम सुरू जातलें.

एका म्हयन्या पयलीं हॉटमिक्स घाल्ल्या लक्ष्मी पॅत्रॉल पंपा मुखा वयल्या रस्त्याचें हॉटमिक्स पेड्डेर जाल्ल्यान खूबशीं फोंडकुलां पडिल्लीं. ताका लागून वाहन चालकांक त्रास सोंसचो पडटालो.

ह्या प्रकरणांत आमदार कृष्णा साळकार हांणी दखल घेवन ह्या रस्त्याची पळोवणी केल्ली. रस्त्या वयलीं फोंडकुलां पळोवन तांणी तिडक उक्तायिल्ली. संबंदीत कंत्राटदाराक हीं फोंडकुलां ताकतिकेन पुरोवपाची सुचोवणी तांणी केल्ली. पावसान विसव घेतिल्ल्यान संबंदीत कंत्राटदारान आयतारा सकाळीं तीं फोंडकुलां पुरयलीं. ताका लागून वाहन चालकांक थोडे प्रमाणांत थाकाय मेळ्ळी.