वाट पळयतां श्रावणाची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जशी आषाढी एकादस येवन वता, सगळ्यांक आस लागता ती श्रावण म्हयन्याची. गटारी जाली कांय जाता श्रावणाची सुरवात. केन्ना कांय श्रावण येतलो म्हूण सगळ्यांक हुस्को लागून वता. श्रावण म्हळ्यार पांचवो म्हयनो. सगळ्या दिकांनी पांचवेचार सैम फुलोवपी असो हो श्रावण म्हयनो. झाडा पेडांक नवे चैतन्य फुलोवपी हो म्हयनो. नव्या नव्या परबांनी जिण फुलोवपी असो हो म्हयनो. धर्तरी पांचवो शालू नेसून नटटा तोच हो म्हयनो. 

परबो येतात तशे देव -देवता सजपाक लागतात. देवळा अभंगाच्या सुरांनी गाजपाक लागतात. सगळो आसमंत उजवातींच्या परमळान सुगंधी जाता. धुपाच्या वासान प्रसन्न जाता आसूसलेले मन, सुरु जाता जिविताच्या नव्या उमेदीचे क्षण. दोणे प्रसादाच्या रुचीन भरतात आनी जेवणाच्यो पंगती पक्वानांनी रंगतात. तरेतरेचे जिन्नस आनी तरेतरेची जेवणां. कांय कडेन तर रांगोळेच्या रंगान आंगणा, दारा फुलून वतात. श्रावणात उटंगाराचो पावस पडटाच पूण घराघरांनी गोडशांचो पावस पडटा हें तितलेच खरें. “पातोळेचें चून, वाटकुळेच मुटले, श्रावणात मागल्यार देवा कडेन, जाय ते सगळे तुका मेळटलें”. “ शिरतेवयल्या जेवणाची रुचूच बाये वेगळी, बोटा चाटीत जेवण सोंपोवन उमेदी जाली सगळी “. हय श्रावण म्हळ्यार शिरत्याचो म्हयनो. रुचीक शिवराक जेवण ह्या शिरत्याचेर जोवपाक एक वेगळीच खोस भोगता. कांय देवळांनी श्रावण म्हयन्यान महाप्रसाद आसता. तेन्ना सजतात त्यो जेवणाच्यो पंगती. गरम गरम शिताचेर वरणाचो एक दवलो, कुरकुरीत पापडाच्या सांगतान, भाज्जेचो कुवलो, गरम गरम पुरी खावंक लायनिक सुद्दा रावलों, सुर्रर्र सुर्रर्र मणगणे, हिंगा सांसवाचे फणफणे, अनुभवुक तूं वाट पळय श्रावणांतले हे गणगणे.

शिल्पा लाड 

8411007204