राष्ट्रपती आयज गोंयांंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंंद हे आयज दोन दिसांंचे गोंय भोंवडेर येतात. बुधवारा 15 जूनाक राष्ट्रपती दोना पावला नव्या राजभवन इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या वेळार राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत आनी हेर मंंत्री कार्यावळीक हाजी रावतले.