राष्ट्रपतींच्या, प्रधानमंंत्र्यांंच्या राबित्याच्या खर्चाचें बंंधन ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंंत्री, सरन्यायाधीश तशेंच लोकसभेच्या सभापती खातीर हॉटेलांत दिसाक जावपी खर्च वा रुमांंचेर कसलीच मर्यादा ना. हेर मानेस्तांंच्या राबित्याच्या खर्चाचेर मात मर्यादा आसा. राज्याक भेट दिवपी सोयऱ्यांच्या खर्चांच्या नेमाक सरकारान मान्यताय दिल्या.

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंंत्री, लोकसभेचे सभापती तशेंच सरन्यायाधीश हांंचो राबितो शक्यतो राजभवनाचेर आसतलो. राजभवनाचेर जागो उपलब्ध नासलो जाल्यार खासगी हॉटेलांंनी तांंकां राबितो करपाक मेळटलें. रुमाचें भाडें वा रुमाची मर्यादा ह्या महनीय व्यक्तींंक आसची ना. तशेंच राष्ट्रपती, प्रधानमंंत्री, उपराष्ट्रपती तीन दिसांं परस चड दीस राज्याचे सोयरे म्हूण रावूंक शकतात.

केंद्रीय मंंत्री, हेर राज्यांंचे मुख्यमंंत्री, राज्यपाल, मुुंंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश हे लेगीत राज्याचे अतिथी आसतले. हांंकां राजभवनाचेर रावपाची मेकळीक आसतली. खासगी हॉटेलांंनी एका रुमाचेर दिसाक चडांत चड 25 हजार रुपया खर्च करपाची मेकळीक आसतली.

राज्यांंचे मंंत्री, राज्यांंचे सभापती वा उपसभापती, हेर उच्च न्यायालयांंचे न्यायाधीश, राज्यांंचे विरोधी पक्ष फुडारी, लोकसेवा तशेंच वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, केंद्र सरकारचे सचीव, राज्यांंचे मुखेल सचीव हे लेगीत राज्याचे अतिथी आसतले. कुटुंंबातलो एक वांगडी तशेंच एक कर्मचारी हांंकां राबित्याची मेकळीक आसतली. हॉटेलाचेर दिसाक चडांत चड 10 हजार रुपया मेरेन खर्च करपाची मेकळीक आसतली. तशेंच ह्या सगल्यांची तीन दीस सोयरे म्हूण वेवस्था जातली.

शक्यतो सर्कींट हावज वा गोवा इंंटरनॅशनल सेंटरांत महनीय व्यक्तींंच्या राबित्याची वेवस्था आसतली. हांंगा वेवस्था जाली ना, जाल्यार खासगी हॉटेलांनी राबित्याची वेवस्था जातली.

तशेंच सगल्या सोयऱ्यांक पुलीस म्हासंंचालक गृह मंंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांं प्रमाण सुरक्षा पुरयतले.