यादी शाळेंतल्या नातलांच्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हांतरी

नाताल म्हणटकीच सगळ्यांत पयलीं याद येता ती म्हजे शाळेंतली. हांव शाळेंत आसलें तेन्ना नाताल येवचे आदींच आमी सगलीं नातलांची तयारी करपाक सुरवात करतालीं. आमची शाळा सेंट जोजफ हायस्कूल. नातलांची मजाच वेगळी आसली. नातालांच्या 10- 20 दिसां पयलींच तयारी करपाक सुरवात करतालीं. वेगवेगळ्या वर्गांतली भुरगीं तांचे वांगडा टिचरी मेळून नाच, नातलांचीं गीतां, नखेत्रां, कार्डांची तयारी करतालीं.

ते शाळेंत हावें 13 वर्सां नाताल मनयला. पूण केन्नाच अशें दिसलें ना की तो क्रिस्तांवांचो सण म्हूण. आमचो सगल्यांचो सण कसो दिसलो तो. आमी सगळ्या धर्मांचीं भुरगीं, टिचरी मेळून हो सण व्हडा उमेदीन मनयतालीं. जशे दीस लागीं पावताले, तशी आमची उमेद आनीक वाडत वताली. हरशी 25 डिसेंबराक नाताल मनयतात, पूण आमी आमचे शाळेंत 23 वा 21 डिसेंबराक मनयतालीं. 21 डिसेंबराक सगलीं भुरगीं नातलांचे कपडे घालून तयार जावन शाळेंत येतालीं. ज्या- ज्या भुरग्यांनी नखेत्रां, कार्डां तयार केल्लीं, ती घेवन येताली आनी मागीर सगलीं नखेत्रां आनी कार्डां इगर्जे मुखार सजयतालीं. सकाळच्या वेळार नातलाचो कार्यक्रम सुरु जातालो. भुरग्यांचो नाच, नातालांची गीतां हें सगलें चलतालें.

तें सोंपतकीच सांता क्लाॅज जावन एकटो येतालो आनी सगळ्या भुरग्यांक कितें ना कितें दिवन खोशी करतालो. भुरग्यांक चॉकलेटी दितालो. सगळ्या वांगडा नाचतालो. हें सगळें जातकच नातलांची भेट वस्तू दिताले. मागीर आमी क्रिस्तांव भावा- भयणींनी केल्ले गोठे पळोवपाक वतालीं. अशे तरेन आमी खूब उमेदीन नातालां मनयतालीं. पूण, आतां हें सगलें म्हज्या मनांत आनी यादींनी आसा. दरवर्सा नातलां लागीं पावलीं काय, शाळेंतल्या नातालांच्यो सगल्यो यादीं दोळ्यां मुखार उफेंवपाक लागतात.

आशिता सातार्डेकार

[email protected]