म्हापश्यां तोतये पुलीस परतून सक्रीय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एके बायलेचे देड लाखाचें भांगर फारायलें

म्हापशें: तोतये पुलीस म्हापश्यां परतून सक्रीय जाल्ले आसून परतून एकदां तांणी भांगर लुटून व्हेल्ल्याची घडणूक घडली. आपूण पुलीस म्हूण भासोवन एके बायलेचे देड लाखाचें भांगर फारायलें.

काल (बुधवारा) सकाळीं 10.30 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक दत्तवाडी म्हापश्यां घडली. कागाळदार ज्योत्सना गांवस (42, रा. डांगी कॉलनी) ही बायल चलत नुस्तें घेवपा खातीर बाजारांत वताली. दुबावीत दुचाकीचालक तोतया पुलिसांनी तिका दत्तवाडी हांगा नेवगी इमारती कुशीक आडायली. ते हिंदीत उलयताले.

आमी पुलीस. ह्या वाठारांत चोर भोंवतात. ताका लागून अशे तरेचे भांगर घालून भोंवप घाताचें आसा, अशें सांगून दुबावितांनी कागाळदार बायलेच्या आंगा वयले मंगळसुत्र आनी हातांतल्यो दोन पाटल्यो काडपाक लायल्यो. त्यो तिणे आपले कडेन आशिल्ले पोतयेंत घाल्यो. पोतयेक गांठ मारून दिवपाचें सांगून दुबावितांनी तिचे कडल्यान ती पोती घेतली आनी गांठ मारून दिली आनी दुबावीत गेले.

थंयच एक जाण्टो मनीस आशिल्लो. ताणें तिका भांगर पळोवपाक सांगलें. तिणे पोती उक्ती करी मेरेन दुबावितांनी धांव मारिल्ली.

पोतयेंत भांगर नाशिल्ल्याचे तिचे नदरेक आयलें. आपली लुबाडणूक जाल्ल्याचें तिका समजतकूच तिणें बोवाळ घालो आनी पुलिसांक आपयलें.

घडणुकेची खबर मेळटकूच पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेतली आनी उपरांत कागाळदार बायलेक पुलीस स्टेशनार हाडून तिची रितसर कागाळ घेतली. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर पुलिसांनी अनवळखी दुबावीत तोतया पुलिसां आड चोरयेचो गुन्यांव दाखल केला. फुडलो तपास पुलीस उपनिरिक्षक विभा वळवयकार करतात.

मजगतीं, फाटल्या 10 मे दिसा बोडगिणी सायमन डिक्रूझ (रेवोडें) ह्या जाण्ट्या दुचाकी ाचलकाची अशेच तरेन तोतया पुलिसांनी लुबाडणूक केल्ली. डिक्रूझ हांच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी आनी हातांतल्यो भांगराच्यो आनी रुप्याच्यो तीन मुदयो चोरून व्हेल्ल्यो.