म्हादय वांचोवप तरणाट्यांच्या हातांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्र सरकारान कळसा- भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिवन आमचो गोंयकारांचो व्हडलो विस्वासघात केलो. ताचो आमकां सगल्यांक व्हडलो धपको बसला. आमचे म्हादय आवय बाबतींत हें सगलें जावपाक गोंयचे कठपुतळी मंत्री आनी सरकार जापसालदार आसा.
आमची म्हादय माय, आमची जिवन दायिनी. आयज तिका शेजारच्या कर्नाटकाक विकून केंद्रांतल्या आनी गोंयांतल्या सरकारान आमचेर अन्याय केलो. म्हादयचें खळखळटें व्हांवतें गोड उदक कर्नाटकांत वळोवन आमकां गोंयकारांक जितेंच मारून उडयलें. म्हादय न्हंय विकल्या. हें सरकार आमचे जिवन दायनीक वाटावपाक पावलें ना. ह्या सरकारान केटां करून पयलीं आमच्यो जमनी भायल्या लोकांक विकल्यो. आनी आतां आमची म्हादय आवयक विकून खाल्ली. केंद्र सरकारान ज्या दिसा आराखड्याक मान्यताय दिल्या त्या दिसा सावन प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजांत उजो पेटला. तेन्ना आमच्या ह्या काळजांत पेटिल्ल्या उज्यांत म्हादयच्या विरोधकांक, तिचे सवें घातपात करप्यांक लासून भस्म करुया. तांचो गोबर करपाक चड वेळ बीन लागचो ना. कारण, आतां उजो पालोवपाक म्हादय माय गोंयांत उरची ना.
कळसा- भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिले उपरांत केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक सांगतात, ‘आराखड्याक मान्यताय दिल्ल्याची कसलीच कल्पना ना. तांकां केंद्रीय मंत्री तशेंच खासदार ह्या नात्यान कांयच म्हायती दिवंक ना खंय.’ फाटलीं 25 वर्सां खासदार म्हूण श्रीपादभाऊंक उत्तर गोंयचे लोक वेंचणुकेंत चुकनासतना वेंचून हाडटात. आयज तांकां केंद्र सरकार म्हादय न्हंय जी उत्तर गोंयांत व्हांवता, तिचो, गोंयकारांचो घात करून तिका कर्नाटकाक सोंपयता आनी केंद्र सरकार कांयच सांगिना म्हणल्यार, स्पश्ट जाता की जांकां आमी फाटलीं 25 वर्सां वेंचून हाडटात तांकां केंद्रांत कांयच वालोर ना.
आराखड्याक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या, ती जर फाटीं घेना जाल्यार खंय श्रीपादभाऊ खासदारकेचो राजिनामो दितले. हें आयकपाक फिल्मी डायलॉगा वरी दिसता. आतां मेरेन तांणी म्हादय वाटोवपाक कितें केलें तें सांगपाचें. तांकां सारकें खबर आसा की 2024 चे लोकसभा वेंचणुकेंत तांकां खासदारकेची तिकेट मेळपा ना म्हूण. ताका लागून ते आतां मनांतलो राग भायर काडटात, खासदारकेचो राजिनामो दितलो म्हूण सांगून. घडये लोकसभा वेंचणुकेची तिकेट मेळपाक जाय म्हूण. तीय बी म्हादय न्हंयच्या नांवान, आनीक कांयच न्ही.
केंद्र सरकाराक गोंयच्या दोन खासदारांचें कांयच पडिल्लें ना. ते आसल्यार चलता आनी नासल्यारुय चलता, अशी गोंयची गत. केंद्र सरकाराक कांयच फरक पडपाचो ना. केंद्र सरकाराक पडिल्लें आसा तें फक्त कर्नाटक राज्यांचें. थंय 28 खासदार आसात. ते 28 खंय आनी जांकां म्हादय न्हंयचें कांयच खबर ना, ते गोंयचे २ खंय? हें केंद्राक सारकें खबर आसा. कर्नाटक राज्य हें अर्थीक बाबतींत सामके घटमूट आसा. तें केंद्र सरकाराचेर निर्भर ना. गोंय राज्यांची अर्थीक स्थिती कशी आसा ती सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. कोणाकूच सांगपाची गरज ना. गोंय राज्य हें केंद्र सरकाराचेर पयलीं सावन अवलंबून आसता. तेन्ना म्हादय न्हंय विशया संदर्भांत केंद्र कर्नाटक सरकाराक जाय तशेंच करतलें आनी करीत रावतलें, करीत आसा. आमच्या सरकाराक जाय तशें न्ही. गोंय सरकार राज्याची अर्थीक स्थिती कशी घटमूट करप, हाचेर केन्नाच चिंतपा ना.
गोंयच्या भाजप फुडाऱ्यांनी म्हादय न्हंयेक वाटोवपाक आयज मेरेन कांयच केले ना. भाजपा सरकार आमकां फाटलीं 10 वर्सां सांगीत आयलां आनी आजुनूय सांगता की म्हादय न्हंय संदर्भांत गोंयची बाजू कोर्टांत सामकी भक्कम आसा म्हूण. तेच खातीर केंद्र सरकारान कळसा- भंडुरा प्रकल्पाच्या आरखड्याक परवानगी दिली दिसता? गोंय सरकारान गंभीरपणान घेवंक ना म्हूण केंद्रान कांयच न्ही कशी कळसा- भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिली. हें सरकार म्हादय न्हंये बाबतींत खरेंच गंभीर आशिल्लें जाल्यार आयज ही पाळी आमचेर येवपा नाशिल्ली. म्हादयचें उदक कोणूच कर्नाटकांत वळोवपाक शकचो नाशिल्लो.
म्हादय अभयारण्यांतल्यान म्हादयचें उदक व्हांवता. ताचेर पुराय म्हादय अभयारण्य, रानटी जनावरां, आनी आमी गोंयकार जगतात. खंयचेंच व्हांवतें उदक कायद्या नुसार कोणूच वळोवपाक शकना वा आडोवपाक शकना. पूण कायदो मोडून ‘केंद्रीय उदका आयोगा’ न व्हांवत्या उदकाक वळोवपाक परवानगी दिवन, गोंयकार, सैम आनी रानटी जनावरांचो जीव घेतला. आतां कर्नाटकाची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. ताकाच लागून केंद्र सरकारान हें सगलें केलां. येते विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे आमदार व्हडा प्रमाणांत वेंचून येवपाक जाय म्हूण. कळसा- भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिवप, हें केंद्रांतल्या मोदी सरकाराचें गोंयकारांक नव्या वर्साचें हुनहुनीत गिफ्ट आसा. तें आमकां सासणाक याद उरतलें.
गोंयच्या पंचायतींनी म्हादय न्हंयेच्या उदका बाबतींत खास ग्रामसभा घेवन म्हादय वाटोवपाक थाराव घेवप, नगरपालिकांनी म्हादय वाटोवपाक थाराव घेवप, गोंयभर हस्ताक्षर अभियान करप ह्या सगळ्या गजालींचो केंद्र सरकाराचेर आतां परिणाम जातलो, अशें दिसना. केंद्र सरकाराचें लक्ष आतां फकत कर्नाटकाचेर आसा.
आमी ऑफिसांनी बसून फक्त फेसबूक लायव्ह, व्हिडियो करप आनी म्हादय न्हंये बाबतींत व्हडलीं- व्हडलीं पेजाद, टाळयो घेवपा सारकीं भाशणां दिवप आनी वास्तवीक जिणेंत वेव्हारीपणान म्हादय वाचोवपाक एकठांय येवप ना. फकत सोशल मिडियाचेर आवाज करून कांयच उपेग जावचो ना. आतां म्हादयक वाटोवपाक फक्त आंदोलन करप, तेंय बीन तीव्र आंदोलन. जशें शेळ- मेळावलीच्या लोकांनी आनी सांगेंच्या लोकांनी आयआयटी प्रकल्पा विरोधान केल्लें तशें. तेंच आतां म्हादय मायक वाटोवपाक शकतलें.
गोंयांत वता थंय उदकाची समस्या, उदकाचो उणाव दिसून येता. सत्तरीच्यान म्हादय न्हंय व्हांवता खरी, पूण सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी सदांच उदकाची कमी जाणवता. तिसवाडी, पेडणें, फोंडें, दिवचल तालुक्यांनीय हीच समस्या. आमचे फुडले पिळगेक उदकाचो उणाव जाणवतलो. तेन्ना आतां तरणाट्यांनी म्हादय न्हंयेक वाटोवपाक गोंयभर एकठांय येवपाक जाय. सगळे तरणाटे एक जावन, तरणाट्यांचें आंदोलन जावपाक जाय, म्हादय मायक वाटोवपाक. आयज जर आमी म्हादय न्हंयक वाटयनात जाल्यार आमचें सैम, फुडली पिळगी काबार जातली. आमी सगळे तरणाटे आतां एकठांय जावया. हांव एक उलो मारतां, आमच्या गोंयभरच्या तरणाट्यांक, आमचे जिवनदायिनी म्हादय आवयक वांचोवपाक..

देवेंद्र गणेश गांवकार
7798106277