मोरपिर्ल पंचायत वाठारांत डेंग्यू 45 दुयेंती मेळ्ळेः लोकांमदीं भिरातीचें वातावरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केंपेंः केंपें तालुक्यांतल्या मोरपिर्ल पंचायत वाठारांत फाटल्या तीन म्हयन्यांत डेंग्यू दुयेंतीत वाढ जाल्या. आतां मेरेन 45 दुयेंती मेळल्ल्यान लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. सोमारा कामिबाग वाठारांत 4 सापडले. वट्ट 9 जाणांक डेंग्यू जाल्ल्याचें तपासात उक्तें जालां.
डेंग्यू पातळचो न्हय हे खातीर आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकार हांणी यत्न चलयल्यात. बाळ्ळी भलायकी केंद्रा वतीन पंचायत वाठारांत डेंग्यू प्रतिबंधक वखदाची फवारणी सुरू केल्या. मोरपिर्ल पंचायत वाठारांत सुमार दोन हजार अनुसूचीत जमातीचे लोक रावतात. बाळ्ळी भलायकी केंद्रा खाला हो वाठार येता.
फाटल्या मार्च म्हयन्यांत गाळी ह्या वाठारांत डेंग्यूचो दुबावीत दुयेंती मेळल्लो. ते उपरांत ह्या दुयेंस वाडत गेलें. सध्या डेंग्यू जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ले 45 जाण आसात. पावसाच्या दिसांनी दुयेंतीत वाड जावपाची शक्तयात आशिल्ल्यान सध्या वखद फवारणी सुरू केल्या. मोरपिर्स वाठारांत डेंग्यू दुयेंस नियंत्रणा खाला आसा अशें सांगून बाळ्ळी भलायकी केंद्राची वैजकी अधिकारी डॉ ममता काकोडकार हांणी लोकांनी आपलो वाठार नितळ दवोरचे अशें आवाहन केलां. मोरपिर्ल पंचायतीचो पंच दिनेश गवळी हांणी लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें सांगलें.