मोरजे नो पार्किंगेंत गाडयो पार्क

दर्यादेगेर पार्क केल्ल्यो गाडयो. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गाडयो जप्त करपाची येरादारी पुलिशेची शिटकावणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: मोरजी पंचायत वाठारांत दिसानदीस पार्कींगची समस्या वाडत आसा. ताचेर उपाय काडचे खातीर पंचायतीन जिल्होधिकाऱ्यांच्या आदेशा वयल्यान विठ्ठलदासवाडो मोरजी आनी न्यू वाडो मोरजी वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर नो पार्कींग झोनचे तकटे लायल्यात. नो पार्कींगचे तकटे लावन लेगीत थंय व्हड प्रमाणाचेर गाडयो पार्क करून येरादारेची कोंयडी करतात. येरादारी पुलिसांनी तांचेर योग्य ती कारवाय करची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. नो पार्कींग सुवातेचेर व्हड प्रमाणांत गाडयो पार्क केल्यात ते कळटाताच पेडणें येरादारी पुलीस निरिक्षक विश्वजीत आनी ताच्या पंगडान न्यू वाडो मोरजी आनी विठ्ठलदास वाडो वाठारांत वचून पळोवणी केली. थंयच्या रॅस्टोरंण्ट धनयांक नो पार्कींग सुवातेचेर गाडयो पार्क केल्यात त्यो ताकतिकेन काडच्यो, अशी सुचोवणी केली. सुचोवणे कडेन आडनदर केली जाल्यार खर कारवाय करतले तशेंच गाडयो जप्त करतले, अशी शिटकावणी दिली.

थेट दर्यादेगेर पार्कींग

विठ्ठलदास वाडो दर्यादेग वाठारांत पर्यटक थेट आपापल्यो गाडयो दर्गादेगेर पार्क करतात. ताका लागून दर्यादेगेर येवपी हेर पर्यटकांक तांची आडखळ जाता. दर्यादेगेर मेकळ्यापणान भोंवपाक मेळना. ह्या गाडयांचेरूय कारवाय करची, अशी मागणी दर्यादेगेर भोंवपाक येवपी पर्यटकांनी केल्या.