मोग आवय- बापायचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

व्हडलो व्हाळ हुपतना हतयाचें पील झोती बरोवबर व्हांवन वचपाक लागलें. तेन्ना आवय आनी बापायन ह्या पिलाक धांवत वचून वाटायलें.