मॉन्सून बुधवार मेरेन गोंयांत?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाडटे गरमेन थळाव्यां सयत पर्यटकूय उबगले

पणजी: येता त्या सप्तका सावन गोंयांत पावसाक सुरवात जावन बुधवार मेरेन मॉन्सून गोंयांत दाखल जावंक शकता, असो अदमास राज्य हवामान विभागान उक्तायला. मॉन्सून कारवार मेरेन आयला. येता त्या सप्तकाच्या मध्या मेरेन तो गोंयांत दाखल जावंक शकता अशें हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल एम हांणी ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना सांगलें.

दर वर्सा मॉन्सून 1 जून दिसा केरळांत येवन उपरांत 5 जून मेरेन गोंयांत दाखल जातालो. अंदूंय मॉन्सून निश्चीत तारखेक गोंयांत येतलो असो तर्क हवामान विभागान केल्लो, पूण कारवार मेरेन आयिल्लो मॉन्सून वातावरणांतल्या बदलाक लागून मुखार आयलो ना.

फुडल्या दोन ते तीन दिसांत ताका गती मेळून तो बुधवार मेरेन गोंयांत दाखल जावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान विभागाचें म्हणणें आसा.

मजगतीं, मॉन्सून लांबिल्लो आसलो तरी गोंयांत गरमीच्या प्रमाणांत वाड जाल्या. ताका लागून गोंयकारा सयत गोंयांत आयिल्ले पर्यटकूय उबगल्यात. वाडटे गरमे पसून स्वताची सुटका करून घेवपा खातीर चडशा जाणांनी दर्यादेगांचो रस्तो धरिल्ल्यान दर्यादेगो अजुनूय भरून गेल्ल्याचें दिसून येता.

गोंयांत मॉन्सून दाखल जाल्ल्याच्यो हाचे पयलीच्यो तारखो

2011 : 3 जून

2012 : 6 जून

2013 : 4 जून

2014 : 11 जून

2015 : 8 जून

2016 : 19 जून

2017 : 8 जून

2018 : 7 जून

2019 : 20 जून

2020 : 11 जून

2021 : 5 जून