मुखेल कारकुनाचे अधिकार घेतले हिसकावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पद फक्त नांवां पुरतेंच; सगल्यो फायली दितात मुख्याधिकारी वा लेखापाला कडेन

म्हापशें: म्हापशें पालिका मंडळान मुखेल कारकूनपदाचे अधिकार हिसकावन घेतल्यात. पालिका कचेरेच्या स्थापणूक विभागाचो (एस्टाब्लीशनमेंट सेक्शन) मुखेली हो मुखेल कारकून आसता. तरी लेगीत फाटल्या पांच वर्सां सावन कसलीच फायल मुखेल कारकुना कडेन दिनासतना थेट पालिका मुख्याधिकारी वा लेखापाला कडेन सोंपयतात. हाका लागून हें पद मात नांवाचेंच जालां.

एखादे सरकारी आनी थळावे स्वराज्य संस्थेच्या कचेरेंतलें मुखेल कारकून हें म्हत्वाचें पद. कचेरेच्या स्थापणूक विभागाच्या मुखेलपदार हें मुखेल कारकूनपद आसता. म्हापशें पालिकेचो लेखा आनी अभियंतो विभाग सोडून सगले कचेरीचें कामकाज मुखेल कारकुना वतिनूच हाताळचें पडटा.

कचेरेच्या कामकाजाचें डिलींग हॅण्ड हो मुखेल कारकून आसता. खंयच्योय फायली मुखेल कारकूनाच्या शेऱ्या बगर संबंदीत वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन धाडूंक मेळनात. पूण पालिका मंडळान फाटल्या मार्च 2017 सावन हो बेकायदो प्रकार चलयला. मुखेल कारकुनाक फांटो दीत सगल्यो फायली थेट लेखापाल आनी मुख्याधिकाऱ्या कडेन धाडून दितात.

2020 सावन हें पद रद्द जालां. पूण नांवां पुरतें ह्या पदाचो ताबो वरिश्ठ वळेरे प्रमाण सद्या संबंदीत कर्मचाऱ्या कडेन दिला. फाटलीं कांय वर्सा मुखेल कारकूनपदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक आपल्या पदाचो कारभार कसो हाताळचो हाची जाण नाशिल्ल्यान हो अवैद्य प्रकार पालिकेंत सुरू आसा.

मुखेल कारकूनपदार नेमणूक जाल्ल्या कर्मचाऱ्याक आपल्या अधिकाराची जाण नासप, एखादी फायल आयल्यार ती वाचून ताचेर दोन ओळींचो शेरोय मारूंक न येवप, ह्या कारणांक लागून वेवसाय परवानो फायली सयत सगल्यो फायली थेट वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन धाडपाचो बेकायदो प्रकार चलयला.

पालिकेच्या कर वसुली विभागा सयत हेर विभागांचेर वचक दवरपाचें काम मुखेल कारकुनाचें आसता. कर भरिनात तांचे आड डिमांड नोटीस जारी करीत थेट संबंदीत थकबाकिदार वेवसायाक कुलप लावपाचो अधिकार मुखेल कारकुनाक आसा. पूण ह्या अधिकाराचो वापर करिनात. ह्या सगल्या विभागां कडेन आडनदर आनी आपल्या अधिकारांचो विसर, हाका लागून सद्या पालिका अर्थीक संकश्टांत सांपडल्या.

सेवानिवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांची दिवपाची आशिल्ली रक्कम वेळारूच पालिके कडल्यान दिनात. ही रक्कम मेळोवपा खातीर सेवानिवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक पालिकेंत फावटी मारच्यो पडटात. ही रक्कम दिवंक नाशिल्ल्यान हे निवृत्त कर्मचारी अर्थीक संकश्टांत सांपडटात. ताका लागून ही हक्काची दिवपाची आशिल्ली रक्कम वेळारूच दिवची अशी ह्या कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आसा.