माळोली शांतादुर्गाक केळबाय देवूळ उक्तें करपाक अपेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांततल्या माळोली हांगच्या  शांतादुर्गा केळबाय देवस्थानाच्या म्हाजनां मदीं वाद उप्राशिल्ल्यान सत्तरीच्या उपजिल्होधिकाऱ्यान देवस्थानाक कुलूप घालपाची कारवाय केल्ली. उपरांत म्हाजनां मदीं उलोवणी केल्या उपरांत उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांणी देवूळ उक्ते करपाचो आदेश दिल्लो. मात देवूळ उगोडपाक मामलेदार आनी पुलीस गेल्ले तेन्ना थळाव्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान देवस्थान उक्तें जावपाक शकलें ना.
म्हाजनांच्या दोन पंगडांची आयतारा बसका जावपाची आसा. तातूंत उलोवणी करून फुडलो निर्णय घेतले अशें सांगतात. केळबाय देवस्थानात दर वर्सा पुजारी बदलपाची परंपरा आस. मात अंदूच्या पुजाऱ्यान दुसऱ्या कडेन ताबो दिवपाक कळाव केल्ल्यान म्हाजनांच्या दोन पंगडात वाद उप्रासला आनी ताका लागून देवस्थानाचे सगले वेव्हार बंद पडल्यात.
शिगमोत्सव सोपले उपरांत देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा थंय तणाव जाल्लो. ताका लागून उपजिल्होधिकाऱ्यान देवस्थानाक कुलूप घालपाक सांगल्लें. तेन्ना सावन देवस्थानाचें दिसपट्टे काम बंद आसा. देवस्थान उक्तें करपाचो आदेश उपजिल्होधिकाऱ्यान दिल्ल्यान ताची अंमलबजावणी मंगळाराक करपाचें निश्चीत केल्लें. मामलेदार कौशिक देसाय ते खातीर आयिल्लो. देवस्थान उक्तें करतना म्हाजन आसपाक जाय. मंगळारात थोडेच म्हाजन आशिल्ल्यान देवूळ उक्तें करपाक तांणी न्हयकार दिलो.