… मागीर नव्या वर्साचो आनंद दुपेट जातलो!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

द रवर्सा 31 डिसेंबराचे रातीं तरणाट्यांची सोरो पियेवन नव्या वर्साक येवकार दिवपाची परंपरा देशभरांत रुजल्या. नव्या वर्साच्या आदल्या दिसा लोक हमखास कांय प्रकार करतात. ते म्हणल्यार, पब वा क्लब, रेस्टॉरंटांत वचून पार्टी करप, पियेवन गाडी चलोवप, झगडीं करप, दुचाकीचो सायलन्सर बदलून ताचो व्हडलो आवाज करप, मोठ्यान माराण मारप, डीजे वा लाउडस्पीकराच्या व्हडल्या आवाजांत नाचप, नाका तसले हावभाव करप…!!
अंदूं हे प्रकार खूब वाडपाचे आसात. कारण अंदूं कोरोना निर्बंध नात. फाटल्या दोन वर्सांत कोरोनाच्या निर्बंधांक लागून तरणाट्यांक मुक्तपणान ह्यो गजाली करपाक मेळ्ळ्यो नात. तश्यो कांय जाणांनी गुपीतपणान ह्यो गजाली केल्ल्यो. पूण अंदूं कसलेच निर्बंध नात. सरकारानूय पब, क्लब, रेस्टॉरंटां रातभर चालू दवरपाक परवानगी दिल्या. म्हणटकच तरणाट्यांनी पयलींच पार्टीची तयारी सुरू केल्या. नव्या वर्साक अशे तरेन येवकार दिवप म्हणल्यार कायदो आनी सुवेवस्था माड्डूवप.
सोरो पियेवन नव्या वर्साक येवकार दिवप, ही आयज एक फॅशन जाल्या. पिवन गाडी चलोवप म्हणल्यार आपले वांगडा दुसऱ्यांकूय त्रासांत घालप. मागीर अपघात जातात आनी कांय जाणांक मरण येता. थोडे जखमी जातात. थोडे कायमचे अपंगुळ जातात. पिवन गाडी चलोवन जाल्ल्या अपघातांत कुटुंबांतलो कर्तो दादलो वा बायल गेली काय त्या कुटुंबाक अर्थीक, मानसिक आनी शारिरीक लुकसाण जाता. कुटुंब रस्त्यार येता. तेन्ना नवें वर्स मनयतना कोणाकूच कसलेच त्रास जावचे नात, हाची खबरदारी घेवची. आवाज, हवेचें प्रदूशणय करचें न्हय.
फाटल्या वर्साक निरोप दितना आनी नव्या वर्साक येवकार दितना सगळ्यांनी कांय गजाली करूं येतात. बऱ्यो, वायट गजाली कुशीक दवरून नव्या वर्साच्या सुर्याच्या साक्षीन नवे- नवे संकल्प सोडप, ते पुराय करपाक वेळ काडप, सत्याक साथ दिवप, नव्या जोशान आनी उमेदीन प्रत्येक काम करप.
नव्या वर्साक येवकार दितना सगळ्यांनी अस्तंतेचें कुड्डें अनुकरण थांबोवन बरे संकल्प करपाचो निश्चेव करचो. आयज संवसार संकश्टांत आसा. आतंकवादी आनी नक्षली लोकांच्या हल्ल्यांत देशाचे राखणदार जवान शहीद जायत आसात. फाटलीं तीन वर्सां संवसारांत कोरोना धामीच्या रुपांत संकश्ट येतालें. जें जावपाचें नाशिल्लें तें कोरोनान केलां. कोरोनान जायत्या जाणांच्यो नोकऱ्यो झोमून घेतलो. कोरोनान कांय जाणांच्या घरांतलो जोडकार मनीस सोंपयलो. शाळा बंद केल्यो. ऑनलायन शिकपाचीं साधनां मेळनाशिल्ल्यान हजारांनी भुरगीं शिक्षणा पसून कुशीक उरलीं.
नव्या वर्साक नशेंत येवकार दिवचे बदला आमी गरिबांच्या भुरग्यांक मजत करून नव्या वर्साची परब मनोवपाक शकतात. कोरोनाक लागून नोकरी गेल्ल्या कुटुंबांक अर्थीक आदार दिवन, अपंगत्व आयिल्ल्यांक आनी अनाथ भुरग्यांचें शिक्षणीक पालक जावन तांचें शिक्षण करूं शकतात. जाण्टे पिरायेचे लोक रावतात त्या आश्रमांक अर्थीक आदार दिवन आमी नवें वर्स मनोवं येता. रगतदान हें सगळ्यांत बरें दान. तें करून दुयेंतीचो जीव वाटावपाचें समाधान आमी मेळोवं शकतात. नव्या वर्सा अवयव दान करपाचोय आमी संकल्प करूं येता. गरीब आनी गरजेवंतांक तांच्या गरजेच्या वेळार मजत करून तांच्या तोंडार समाधानाची भावना निर्माण करूं शकतात.
ल्हान- ल्हान संकल्पांचो फुडाराक व्हड फायदो जावंक शकता, जाका लागून तुमचें आनी तुमच्या मोगाच्या व्यक्तींचें जिवीत चड गिरेस्त आनी अर्थपूर्ण जावं येता. केशवसूताच्यो ओळी आसात, ‘जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी, जाळुनी किंवा पुरुनी टाका…’ ह्या कवितेच्या ओळीं प्रमाण फाटल्या वर्साच्यो सगल्यो बऱ्यो, वायट भावनां मिटोवन नव्या वर्साक येवकार दिवंक जाय. समाजीक बांधिलकेचें रीण सेवेंतल्यान उक्तावपाचो आनी वायट प्रवृत्तींक
आळाबंदा हाडपाचो संकल्प केल्यार नव्या वर्साची खोस दुपेटीन वाडटली.

श्याम ठाणेदार
9922546295