मडगांव पालिकेंत कंत्राटी कर्मचारी घेवपाक नगरसेवक घनःश्याम शिरोडकाराचो विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: मडगांव पालिकेत कर्मचारी वर्ग उणो पडटा देखून कंत्राट पद्दतीन मानीस संसाधन उदरगत म्हामंडळा वतीन कर्मचाऱी घेवपाक नगरसेवक घनःश्याम शिरोडकार हांणी विरोध केला. पालिका मंडळान सद्या अशें पांच डाटा एन्ट्री ऑपरेटरांची 6 म्हयन्यां खातीर घेतल्यात. ही नेमणूक बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी तांणी एक पत्रकार परिशद घेवून केल्या.
पालिका मंडळाक कर्मचारी घेवपाचे आसल्यार रितसर मुलाखती घेवंन मडगांवांतल्या शिकल्ल्या बेरोजगार तरणाट्यांक कामार घेवचें अशी सूचोवणी तांणे केल्या. कंत्राटी कर्मचारी घेवपा फाटल्यान कोणाचो तरी हात आसा. पालिका मंडळाचे बसकेत कर्मचारी घेवपाचो थाराव घेतिल्लो ना. म्हयन्याक 27 हजार पगाराचेर पांच जाणांक सध्या घेतल्यात. ताची नेमणूक रद्द केली ना जाल्यार आपूण न्यायालयांत दाद मागतलों अशें शिरोडकार हांणी सांगलां.
पालिका मुख्याधिकारी रोहीत कदम हाचे कडेन विचारपूस केली तेन्ना तांणी पालिकेंत डाटा एन्ट्री कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान कामाचेर परिणाम जावचो न्ही म्हणून नगराध्यक्ष लिंडन परेरा हांचे कडेन चर्चा करून मनीस संसाधन म्हामंडळा कडल्यान पांच जाणांक घेतल्यान अशें स्पश्ट केलें. पालिकेंत सध्या सुमार 36 पदां रिकामी आसात. ती भरपाची प्रक्रिया जुलय म्हयन्यांत सुरू करतले अशी म्हायती तांणी दिली.