भोवमान सावय वॆरॆंच्या कर्तुत्वी सुपूतांचॊ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सावय वेरेंच्या तीन प्रतिभावंतांचॊ आयज शॆनवार ता. 23 एप्रीलाक सावय वॆरॆंच्या ग्रंथालयाच्या माद्यमातल्यान नागरी सत्कार सुवाळॊ जाता. तातूंत लॊक कलॆचॆ संशॊधक विनायक विष्णू खॆडॆकार, कवी- लॆखक संजीव वॆरॆंकार आनी कवी उदय न. म्हांबरॊ हांचॊ आस्पाव आसा. ते निमतान….

त्रूज म्हालांतलॊ सावय वॆरॆं गांव म्हळ्यार संगीत, साहित्य, संस्कृती गिरॆस्त वैभव लाभिल्लॊ गांव. श्री अनंताची सासाय आशिल्लॊ गांव. ताका प्रतिभॆचॆं वरदान आसा म्हणून गांवचॆ मातयॆचॊ गंध घॆवन लॆखक, कवी, चित्रकार, नाटककार, संगीतकार अशॆ प्रतिभावंत हॆ भूंयॆंन दिलॆ. तांतल्या कांय जाणांनी राश्ट्रीय पावंड्यार नांव जॊडून गॊंयचॆं आनी गांवचॆं नांव व्हडलॆं कॆलॆं. हाचॊ अभिमान म्हाका सदांच दिसता. तांतल्या तीन प्रतिभावंतांचॊ आयज शॆनवार ता. 23 दिसा सावय वॆरॆंच्या ग्रंथालयाच्या माद्यमातल्यान नागरी सत्कार सुवाळॊ घडॊवन हाडटा. तातूंत पद्मश्री मेळिल्ले लॊक कलॆचॆ संशॊधक आनी अभ्यासक विनायक विष्णू खॆडॆकार, जांच्या “रक्तचंदन” ह्या कविता संग्रहा खातीर साहित्य अकादॆमीचॊ साहित्य पुरस्कार लाभलॊ तॆ कवी, लॆखक, जॆश्ट पत्रकार संजीव वॆरॆंकार आनी मंगळूरच्या विश्व कॊंकणी कॆंद्राचॊ विमला वि. पै कविता कृती पुरस्कार जैतवंत “म्हाका गॊ तू अशॆं जाय” फॆम कवी उदय न. म्हांबरॊ हांचॊ आस्पाव आसा.
ह्या सगल्यांच्या यॊगदानाची दखल घॆवपाकच जाय अशॆं सावय वॆरॆं ग्रंथालयाचॆ अध्यक्ष डॅा. दत्ताराम दॆसाय हांकां यॆवजलॆं. वॆरॆंकार हांकां साहित्य अकादॆमी पुरस्कार जाहीर जालॆ उपरांत म्हजॆ मित्र गांवभाव संदीप शॆट वॆरॆंकार हांणी संजीवबाबाचॊ सत्कार करपाचॊ विचार उक्तायल्लॊ. ताचॆर विचार चालू आसतनाच दॊ. दॆसाय हांणी तो फुडॆं व्हरपा खातीर पावलां उखल्ली. साहित्यीक आनी मुख्याद्यापक काशिनाथ नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला. सगळ्यांनीच दॊ. दॆसायांचॊ विचार उखलून धरलॊ आनी आयॊजन समिती घडयली आनी आयज भव्य स्वरूपान हॊ सुवाळॊ घडून यॆता हाची उमॆद जाता.
19 38 वर्सा सावय वॆरॆं हांगा जल्मल्ल्या खॆडॆकारबाबांची कर्मभुमी सावय वॆरॆं नासली तरी तांची ती जल्म भूंय. तांकां पद्मश्री मॆळप म्हळ्यार गांवांक मॆळप, अशी आमची भावना. खॆडॆकार हांणी लॊक कलॆच्या मळार खूब व्हडलॊ वावर कॆला. तॆ प्रत्यक्ष कॆन्ना शाळेंत वचूंक नात, पूण भुरगॆपणात आपलॆ भयणी कडल्यान तांणी बरॊवप, वाचपाचॆं शिक्षण घॆतलॆं. गुरुकूल पद्दतीन संस्कृताचॆं ज्ञान मॆळयलॆं. ते किर्तनाय करतालॆ. ह्याच बळाचॆर तांणी पयलॆ मुख्यमंत्री दयानंद बांदॊडकार हांच्या आशिर्वादान गॊवा कला अकादॆमीत नॊकरी घॆतली. जमता तॆ भाशॆन ज्ञान वाडयत रावलॆ. तॆ अकादमीच्या वांगडी सचीव पदा मॆरॆन पावलॆ. त्याच काळार तांणी लॊक कलॆच्या मळार संशॊधन सुरू करून पुस्तकां बरॊवक सुरवात कॆली. तांची आयज मॆरॆन 18 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत. कॆंद्र सरकारच्या कॊठारी पुरस्कारा सयत राज्य सांस्कृतीक , रंगसन्मान अशॆ जायतॆ पुरस्कार तांकां फाव जालॆ. तांच्या ह्या यॊगदानाची दखल घॆवन भारत सरकारान तांकां पद्मश्री पुरस्कार भॆटॊवन भॊवमान कॆलॊ.
दुसरॆ सत्कारमूर्ती जॆश्ठ कवी संजीव वॆरॆंकार हांचॊ जल्म सावय वॆरॆं हांगाच जालॊ. तांचॆं भुरगॆपण आनी शाळॆतलॆं शिक्षण गांवांतच जालॆ . पदवी मॆरॆनचॆं शिक्षण पणजॆ धॆंपॆ महाविद्यालयांत घॆतलॆं . तॆ भुरगॆपणासावन बंडखॊर. अन्याया आड आवाज उठॊवपी आनी तॆच वांगडा लॊकांमदी भरसून वचपी आनी अडचणीत पडिल्ल्यांक आपलॆ पद्धतीन आदार करपी. तांणी आठवॆ इयत्तॆक आसतनाच लॆखनाक आरंभ कॆलॊ. आतां मॆरॆन तांची सतरा पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यांत तांच्या साहित्या खातीर हाचॆ आदीं विश्व कॊंकणी कॆंद्राचॊ विमला पै कविता कृती पुरस्कार, डॅा.टि. एम . व्ही पै फाउंडॆशन अवार्ड. अखिल भारतीय आकाशवाणी पुरस्कार, कॊंकणी भाशा मंडळ पुरस्कार अशॆं साबार पुरस्कार फाव जाल्यात. “रक्तचंदन”कविता संग्रहाक तांकां साहित्य अकादॆमीचॊ सर्वॊच्च पुरस्कार मेळ्ळो. तांच्या ह्य कर्तुत्वान गांवचॆं नांव व्हडलॆं जालॆं. म्हणून आमकां तांचॊ अभिमान. तांचॆं साहित्य अनुवादाच्या माध्यमातल्यान इंग्लीश, पॊर्तुगीज आनी हॆर भारतीय भासांनी पावलां. तॆच भशॆन संजीव बाबांच्या साहित्याचॊ माद्यमीक तॆ विद्यापीठ पावंड्या वॆल्या अभ्यासक्रमात आस्पाव जाला. म्हत्वाचॆं सांगपाचॆं जाल्यार तांची कविता शिकपाचॆं भाग्य म्हाका मॆळ्ळां. आयज तांचॆ विशीं बरयतना म्हाका ताचॊ आनंद जाता.
तिसरॆ सत्कार म्हुर्ती उदय बाब म्हांबरॆ हॆय भुरगॆपणासावनच बरयतात. तांची आयज मरॆन चार पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यां. “इंद्रधॊणू उदॆंव” ह्या तांच्या कविता संग्रहाक विमला पै पुरस्कार फाव जालॊ. आपलॆ कवितॆचॆं प्रभावी तरॆन सादरीकरण करपी म्हूण तांची नामना आसा. कवितॆ वांगडाच तॆ निबंदय बरयतात. काळीज उसवलां हॆं तांचॆं निबंदांचॆं पुस्तक. तांचॆ शिक्षण पणजॆ मुष्टीफंड विद्यालयांत आनी सावय वॆरॆंच्या उत्कर्ष विद्यालयांत जालॆं, जाल्यार उपरांतलॆं शिक्षण पणजॆ धॆंपॊ काॅमर्स विद्यालयांत जालॆं.
ह्या तिनूय कार्य कर्तुत्वी भुय पूतांच्या वावरांतल्यान नवॆ पिळगॆक प्रॆरणा मॆळटली हातूत दुबाव ना. तांचॊ गांवांत सत्कार जाता ही खूब खॊशयॆची गजाल अशॆं हांव मानता. गांवच्याच लॊकां कडल्यान अपूर्बाय करून घॆवपाचॆं भाग्य थॊड्याच मनशांक लाभता. तांकां तॆं लाभलॆं, हाचॊ आनंद गांव भाव ह्या नात्यान म्हाका जाता. तांचॆ लॆखणॆतल्यान नव निर्मीती जायत रावची आनी तांतल्यान आमच्या गांवाच्या आंबाड्यांत नवी नवी पाखां खॊवंक मॆळचीं, अशॆं हांव मागतां.