भृंगान सांगिल्ल्यो फुलां काणयो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

20. ब्राह्मी मूहर्तारी ऊट्टाका

द्वारपालकान गोड्डाचे पानक पीवनु चेलीयाले क्षेम समाचारू विचारशीले । अनी भ्रंगाअनी कोकिलाक रात्तीचे जेवण कोरुक सूचन दिल्ले । नावचे जल्यारि सुगन्धाचे उद्‍धाकचि आस्स । एक चेलयेन कोकीलाक सांगले ।

हुमेची वासाणी काडूक, सुस्तु वोच्चेक रात्तीचे नाव्‍चे अभ्यासु लायक । केलवु जनांक आस्स तश्शी जाउनु सानि चेल्लेन हास्तचि सांगले । “वयी, वयी, नाल्यारी श्रम निवारण जात्ता । हांव तेवंई नावनूची निद्‍दता । कोकी, तुंव विसोरनुका” तट्टीरायान सांगले । “पाय सकाणी तुवं ऊट्टाइता नवें? तूंची सकाणीची ऊट्टाइल्यारी हांव नांव बदलशीतां” गाड़ीन सांगले । “तूवं गाड़ी चलयीतनची नीद काड़ता।” हांव तश्शी नहीं तट्टीरायान सांगतान, “माक्का हुनशे उद्धाक पूरो” । वस तुंव नाणमुगशी मोणु गाड़ीन उत्तर दिल्ले । भ्रंगाक, फूल, रूकु, जड्डाचे चित्र पळयितची अमल जल्लें । भ्रंगान दोळे मुचवीले । कोकीलान झूलातुल्यान देउनु ‘ऊट्टा’ मोणु भ्रंगाक जागयिलें । ‘इतले वग्गीवे’ भ्रंगान दौळे मुचवुनूंची सांगले । राति जाल्ले । पक्षी गूडान्तु सेर्वले पूर्ण चन्द्रु आकाशान्तु तैलवातची आस्स । कोकीन उत्तर दिल्लें । भ्रंगान दोळे सोडतनां चेलयान बेड्‍रूमांक अप्पोनुवेल्ले । ‘माक्का उश्शेक मात्थे दिल्लेरी पूरो’ भ्रंगान निधान सांगले। हांव निद्दतां मोणु भ्रंगु ‘थोप’ मोणु हांतलारी निद्‍दलो ।

भ्रंगाले कफाचे आंग  आस्सुका। तश्शी जाउनु नीद चढ़ मोणु चेल्यान उल्लोनु घेतले । द्वारपालकान अनी अम्मी बायसरता मणतानां पायी ब्राह्मी मुर्हुताक ऊट्टाक फोन कोरनु जगयीतवे ? मोणु कोकीन निमगीले ? “आम्मीची येवनु जगयीताची । सकाणीची ऊट्टानु अभ्यासु जाल्ला । तश्शी जाउनु कष्ट जायिनां” द्वारपालकान सांगले आम्मी दोग्गई कुम्भकरणाले संततीचो मोणु नावुनु अइलो तट्टीरायु मणालो । द्वारपालकाक तट्टीन सांगीले रीतिक हासुतड़सनी । कोकी, झूलांतु बैसूनु पद सांगतनां चेल्यान फलाहार दिल्लें । कोकी माग्गीरी खात्ता मोणु आत्तं नाक्का मोणु सांगूनु पद सांगचान्तु मग्न जल्ली। तट्टीरायान ‘भूख भूख’ मोणु सांगले । गाड़ी अनी तट्टीरायु दोग्गजनयी जेवण कोरनु नीद्‍दलेंची ।

(हो लेख द. कॅनरा शैलींत आसा.)

लेखनीक – आकांक्षा यादव (छत्तीगढ)

डॉ. पूर्णिमा भट्‍. के.