भुरग्यांनी सरकारी नोकरेचो हट्ट सोडचो

विविधा डे कार्यावळींत सत्कारमुर्तीं वांगडा किशोर नायक गांवकार, नगराध्यक्ष राजेश सावळ, प्रताप गांवस आनी हेर मानेस्त. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

किशोर नायक गांवकारः विविधा परिवारा वतीन मनयलो विविधा डे

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः सरकारीच नोकरी जाय हो भुरग्यांचो हट्ट काडून उडोवचे खातीर पालक तशेंच शिक्षकांनी विशेश योगदान दिवपाची गरज आसा. हेर वेवसाय, खाजगी नोकऱ्यांवूय जियेवपाक जाता, हाची जाणीव दरेकल्यान करून घेवची. ह्या वावरांत शिक्षकांची भुमिका खूब व्हड आसा, अशें ज्येश्ठ पत्रकार किशोर नायक गांवकार हांणी सांगलें.

न्हावेलीच्या विविधा परिवारा वतीन आदले आमदार गुरुदास गांवस हांचे जयंती दिसा आयोजीत केल्ले विविधा डे कार्यावळींत नायक गांवकार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले.

न्हावेली सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांची वळख देश पांवड्याचेचर करपाक विविधा परिवाराचें योगदान व्हड आसा. वडाचे सावळेंत खूबशीं कुटुंबां पोट भरतात. खूबशा मळांचेर वावर करून गुरुदास गांवस हांणी व्हड योगदान दिलां. आयज गुरुदास गांवस जिवीत आशिल्ले जाल्यार काँग्रेस पक्षाची अशी स्थिती जावचीच नाशिल्ली. सहकार, शिक्षण, कला, खेळ अशा सगळ्याच मळांचेर विविधा परिवार खूब बरो वावर करता, अशें नायक गांवकार हांणी सांगलें.

ह्या वेळार माचयेर सांखळेचे नगराध्यक्ष राजेश सावळ, रमेश सिनारी, तुळशीदास घाडी, लक्ष्मी सिनारी, सुभाष गांवस, सुरेश गांवस आनी सत्कारमुर्ती तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

ह्या वेळार नायक गांवकार आनी सावळ हांचे हस्तुकीं उदय खानोलकार, राजेंद्र देसाय, दत्तू गांवस, प्रेमानंद गांवस हांचो शाल, नाल्ल आनी यादस्तीक चिन्न भेटोवन सत्कार केलो.

राजेश सावळ हांणी गुरुदास गांवस हांच्या वावराची म्हायती दिली. तशेंच गांवगिऱ्या आनी शार वाठारांत कोयर समस्या गंभीर जाल्या, विद्यार्थ्यांनी हे संबंदांत जागृती करची, असो उलो मारलो.

प्रताप गांवस हांणी येवकाराच्या उलोवपांत विविधा परिवाराची म्हायती दिली.

हे कार्यावळींत घुमट आरती सर्तीचीं तशेंच हेर सर्तींचीं इनामां भेटयलीं.

रिमा फडते हांणी सुत्रसंचालन केलें जाल्यार रमेश सिनारी हांणी उपकार मानले.

घुमट आरती सर्तीचो निकाल

विविधा डे कार्यावळींत घेतिल्ले घुमट आरती सर्तीचो निकाल फुडें दिल्ले प्रमाण. पयलें इनाम- सरकारी विद्यालय, आमोणें, दुसरें- सरकारी विद्यालय न्हावेली आनी तिसरें इनाम- सरकारी विद्यालय मेणकुरें.