भास- साहित्य मळावेल्यो रोजगार संदी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आपल्या औपचारिक शिक्षणाचे वाटेर, खंयचीय भास शिकपी चडश्या विद्यार्थ्यांक पदवी उपरांत कितें करचें, असो प्रस्न जायते फावटी पडटा. भाशेची पदवी घेतले उपरांत कसल्या रोजगार, वेवसायांत वा नोकरेंत वचचें हाचे विशीं फावो तितली म्हायती तांचे कडेन जायते खेपे नासता. कितलेशेच खेपे विद्यार्थी हो गंभीर प्रस्न घेवन शिक्षकां कडेन येतात. खंयच्याय भाशेची एखादी पदवी घेतले उपरांत कांय थाराविक मळांचेरूच वेवसाय, रोजगार, नोकरी करपाक मेळटा, असो विद्यार्थ्यांचो समज आसता. मात, आयज नव्या काळांत वेगवेगळ्या मळांचेर भास- साहित्य हांचे शिक्षण घेतिल्ल्या जायत्या लोकांची व्हड गरज आसा. आवश्यक तें कौशल्य विकसित करत आनी मेहनत करपाची तयारी आसत जाल्यार भाशेचें शिक्षण घेतिल्ल्या तरणाट्यांक आयज कितल्याश्याच मळांचेर अभूतपूर्व काम करपाची संद मेळपाक शकता.
भास शिक्षण घेतिल्ल्या तरणाट्यांक सगल्यात म्हत्त्वाचें जें क्षेत्र दिसता तें म्हळ्यार शिक्षण क्षेत्राचें, शिक्षक जावपाचें. आयज पूर्व प्राथमिक सावन विद्यापीठीय स्तरा मेरेन शिक्षक जावपाची संद आसा. पूर्व- प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन आनी विद्यापीठीय अशा स्तरांचेर शिक्षक जावपाक मेळटा. ह्या दरेका पावंड्या खातीर थारायल्ले, शिक्षणिक पात्रतेचे जे निकश आसतात तांची पूर्तताय तर करचीच पडटा, मात ताचे भायर वचून त्या- त्या पावंड्या खातीर आवश्यक हेर गूण लेगीत आसपाक जाय. भुरग्यांचे मन समजून घेवप, तांचे वांगडा इश्टा भशेन वागप ह्या सारक्यो गजाली शिक्षण क्षेत्राच्या मुळाव्या पावंड्यार गरजेच्यो आसतात, जाल्यार उंचेल्या पावंड्यार तांच्या कलागुणांक, विचारांक, चिंतनाक, तत्वांक आकार दिवपाची, चालना दिवपाची मेहनत करची पडटा.
भास शिक्षणाच्या मळार आयज मुक्त भास शिक्षक म्हण स्वतंत्रपणान काम करपाची शक्यताय लेगीत निर्माण जाल्या. वेगवेगळ्या कारणां खातीर वेगवेगळ्या वाठारांनी वचपी लोकांक साबार भाशा शिकपाची गरज आसता. अशा वेळार एखाद्या भास शिकोवपी वर्गांत वचून वा ऑनलायन पद्दतीन भास शिकोवपी मनशांची गरज तांकां आसता. हीच गरज पुराय करपाची तयारी एखाद्यान दवरत जाल्यार ताच्यान हो एक पुराय वेळ वेवसाय करूं येता.
पत्रकारिता आनी प्रसारमाध्यम ह्या मळार वेवसायाच्यो संदी आयज व्हडा प्रमाणात आसात. छापील आनी इलेक्ट्राॅनिक अशा स्वतंत्र शाखांनी वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांची गरज आसा. वार्ताहर वा पत्रकार म्हूण सुरवात करत उपसंपादक, संपादक, संपादक संचालक अशा कितल्याश्याच पदां मेरेन पावप शक्य आसा. कार्यालया भायर सरून काम करपाची तयारी आशिल्ल्यांनी खबरां प्रतिनिधी म्हूण ह्या मळा कडेन पळोवं येता. भाशेचेर बेसबरें प्रभुत्त्व, उलोवपाची उत्तम कुशळटाय, संपादन कौशल्य ह्या सारके गूण आसत जाल्यार तरणाट्यांनी पत्रकारिता मळाचो विचार निश्चित करचो.
पत्रकारिता आनी प्रसारमाध्यमांच्या मळार भाषांतरकार, निवेदक, वृत्तनिवेदक म्हूण लेगीत व्हडा प्रमाणात मनीसबळाची गरज आसता. आयज दूरचित्रवाणी मळार वेगवेगळ्या कार्यावळींची निर्मिती जातना आमी पळयतात. तातूंत संवाद, मुलाखत, चर्चा अशे तरेच्या कार्यावळींची संख्या खूप आसा. ह्या कार्यावळीं खातीर बेसबरो निवेदक जाय. एखाद्या
वृत्तवाहिनीचो चेरो म्हळ्यार ताचो वृत्तनिवेदक. भाशेचो बेसबरो वापर करत, उत्तम शैलीत खबरो दिवपाची कला आशिल्ल्या तरणाट्यांनी वृत्तनिवेदक म्हूण आपली वेगळी वाट निर्माण करप शक्य आसा.
भाषांतरकार म्हूण आयज आपलें स्वताचे वेगळें विश्व निर्माण करपाची व्हडली संद आसा. साहित्यिक आनी साहित्येतर अशा मुखेल मळांचेर हें भाशांतराचें काम करप शक्य आसा. वेगवेगळीं सरकारी आस्थापनां, खाजगी कंपन्यो, शिक्षणिक मळावेले साहित्य, कार्यालयीन कामकाजाचें भाशांतर, कायदो विशयक, तंत्रिक, वैजकी अशा स्वरूपाची भाशांतरां करपा खातीर आयज भाशांतरकारांक मागणी आसा. शुद्ध आनी बरें भाशांतर करपी मनीस खूबच उणे आसात, आयज आमचे कडेन. कथा, कविता, नाटक, कादंबरी, प्रवासवर्णन, व्यक्तीचित्रण, निबंध ह्या सारक्या ललित साहित्याचें भाशांतर लेगीत आयज व्हडा प्रमाणात जाता. दूरचित्रवाणी मळार सबटायटल तयार करपाक लेगीत भाशांतरकार लागतात. हे भायर, विंगड विंगड भासो उलोवपी लोकां मजगती जावपी बसके खातीर दुभाशी म्हूण लेगीत जाणकाराची आवश्यकता आसता. ते दिशेन लेगीत वेवसाय म्हण पळोवं येता.
आयज मनोरंजनाचे क्षेत्र उपाट प्रमाणात वाडलां. चित्रपट, मालिका, वेब सिरीज, नाटक, माहितीपट, लघुपट, जायरात ह्या मळांचेर बेसबरो आवाज आशिल्ले व्हॉईस ओव्हर आर्टिस्ट जाय आसतात. वेगवेगळ्या तरेचे आवाज काडपाची कुशळटाय आसत आनी तेच वांगडा भाशेचो बरो अभ्यास आसत जाल्यार ह्या मळार आपलें नाव करूं येता. अभिनय, दिग्दर्शन हांचे सयतच कथा, पटकथा, संवाद, गीत लेखक म्हण लेगीत आयज वेगळो वेवसाय करूं येता. आयज वेगवेगळ्या तरेच्या कार्यावळीं खातीर इव्हेंट मॅनेजमेंट करपी लोकांची गरज आसा. लोकां कडेन संवाद सादप, तांका एकठांय हाडप, कार्यावळ बरे तरेन घडोवन हाडप अशें काम हाचे वरवीं करचें आसता.
स्वतंत्र लेखन करपाक सोदपी तरणाटे आयज ब्लॉग बरोवन वा कंटेंट रायटर म्हूण वा कंटेंट एडिटर म्हूण लेगीत काम करपाक शकतात. टंकलेखन उत्तम तरेन करपाची कुशळटाय आसत जाल्यार प्रचंड प्रमाणात काम मेळपाची संद आयज आमचे भोंवतणी आसा. बेसबरें हस्ताक्षर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी सुलेखन ह्या आप- वेवसायाचो विचार करूं येता. संपादन आनी पुस्तक निर्मिती मळार आयज जाणकार, अणभवी मुद्रितशोधक (प्रूफ रिडर) जाय. मुद्रितशोधनाची कुशळटाय विकसित केल्यार ह्या मळार स्वतंत्र आप- रोजगार निर्माण करूं येता.
पर्यटनाच्या मळार टूर गायड म्हण तरणाटे वावर करपाक शकतात. वेगवेगळ्या सुवातानी जनसंपर्क अधिकारी म्हूण लेगीत नोकरी करपाची संद आसा. सरकारी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण जावन भाशा अधिकारी लेगीत जावं येता. ह्या मळांचेर अर्थिक, सामाजिक, प्रतिष्ठा व्हडा प्रमाणात मेळटा. सदांच नवें कितेंतरी करपाची एक संद आसता. जिणे खातीर एक रोजगार मेळपा वांगडाच आपलो सर्वांगी व्यक्तीमत्व विकास जाता. आयच्या नव्या काळांत तरणाट्यांनी ह्या मळांचो विचार निश्चित करचो.

प्रा. चिन्मय मधू घैसास
9823728640