भारताची लजेक पडपी हार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्याचो वस्ताद भारताक आशिया करंड हॉकी सर्तींत लजेक घालपी हार घेवची पडली. ताका 17वे सुवातेर आशिल्ल्या जपानान 5-2 अशा गोल फरकांनी हारयलो. ताका लागून फुडले फेरयेंत सुवात मेळोवपाक भारताच्या पंगडाक इंडोनेशिया आड व्हडा फरतान जैत जोडचें पडटलें. ही मॅच 26 मेक जातली.

अणभवी वीरेंद्र लाकडाच्या फुडारपणाखाला खेळपी भारतान डिफॅन्सीव सुरवात केली. ताका लागून पयल्या क्वॉर्टरांत एकूय गोल जावंक ना.

दुसऱ्या क्वॉर्टराच्या 23व्या मिनटाक किन नागायोशीन पॅनल्टीचेर गोल करून जपानाचें खातें उगडलें. ह्या क्वॉर्टरांत एकूय गोल जालो. तिसऱ्या क्वॉर्टरांत लेगीत जपानान आपलो शेक दवरलो. ताच्या कवाबे कोसाईन 39व्या मिनटाक जपानाची आघाडी 2-0 अशी केली. दोन गोलांनी फाटीं पडिल्ल्या भारतान पुनरागमन करपाचो खूब यत्न केलो. अखेरेक ताका 44व्या मिनटाक येस मेळ्ळें. हो गोल पवन राजभारान केलो.

मॅचीच्या निमाण्या क्वॉर्टरांत जपानान पुर्णपणान आपलो शेक दवरलो. 48व्या मिनटाक ओका रोमान फिल्ड गोल करून स्कोर 3-1 केलो. फुडल्याच मिनटाक उत्तम सिंगान गोल करून जपानाची आघाडी 3-2 अशी उणी केली. पूण, फाटोफाटो दोन गोल करून जपानान भारताक मॅचींत येवपाचो मार्ग बंद केलो. हे गोल कोजी यामासाकी आनी कवाबे कोसाई हाणें केले.