बार्देसांत जमीन घोटाळ्यांचे 46 गुन्यांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटल्या 6 वर्सांत लाखांनी चौ.मि. जमीन बळकायली

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशेंः बार्देस म्हालांत फाटल्या 6 वर्सांत कटकारस्थान करून आनी बनावट कागदपत्रां तयार करून जमनी बळकावप प्रकरणांत 46 गुन्यांव म्हापशें पुलिशेंत नोंद आसात. तातूंतले तीन गुन्यांव तिसवाडी म्हालांतल्या जमनी संबंदान आसात. म्हापशें सब रजिस्टार कार्यालया वरवीं मूळ धनयांक काळखांत दवरून बनावट कागदां तयार करून लाखांनी चौ.मि. जमीन बळकायल्या.
2017 ते 22 ह्या 6 वर्सांच्या काळांत जमीन बळकावपाचीं 46 प्रकरणां उक्ताडार आयल्यांत. 2017 त 10 प्रकरणां, 2018 त 8 प्रकरणां, 2019 त दोन, 2020 त 8 प्रकरणां, 2021 त 5 आनी 2022 त आतां मेरेन मेळून 46 गुन्यांव म्हापशें पुलिशेंत नोंद जाल्यात.
हातूंत मूळ धनयांची बनावट कागदपत्रां तयार करप आनी बनावट व्हील तयार करून फटवणूक करपाचीं प्रकरणां आसात. तशेंच भूखंड दिवपाचे सांगून आनी भागिदाराची फटवणूक करून परस्पर मालमत्ता विकपाच्या प्रकरणांचोय हातूंत आस्पाव आसा.
बार्देस म्हालांतल्या 18 गांवांतल्यो जमनी बनावट कागदां तयार करून बळकायल्या. जमनीच्या मूळ धनयांक आपली जमीन परस्पर विकिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत हो जमीन घोटाळ्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. ते उपरांत संबंदींत सरकारी कार्यालया कडल्यान जमनीची कागदपत्रां मेळोवन मूळ धनयांनी वा वारसदारांनी पुलिशेंत धांव घेवन कागाळ दाखल केल्यात.
सुकूर- 7, कळंगूट- 5, हणजूण- 5, आसगांव- 3, थिवी- 3 कांदोळी- 3, मयडें- 2, नेरूल – 2, म्हापशें – 2, सांगोल्डें – 2 आनी नास्नोळें, कोलवाळ, हडफडें, पेन्हा दी फ्रान्स, शिवोली, वेर्ला- काणका, हळदोणें, रेवोडें ह्या गांवांतल्या दरेकी एका प्रकरणाचो हातूंत आस्पाव आसा.
तशेंच तिसवाडी म्हालांतल्या गोवाली मौला गांवांत दोन आनी नेवरांतली एक जमीन बनावट कागदां तयार करून
बळकायल्या.
मजगतीं, जमीन माफियां कडल्यान फाटल्या 15-20 वर्सां पसून बनावट कागदां तयार करून जमीन बळकावपाचे प्रकार सुरू आसात. राज्यांत बेवारस स्थितींत आशिल्ल्या जमनीची म्हायती सरकारी अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यां कडल्यान मेळोवन आनी उपरांत ते जमनी संबंदींत बनावट कागदां तयार करून ती बळकायल्या.
बार्देस म्हालांत जमीन बळकावपाचीं शेंकड्यांनी प्रकरणां घडल्यात. हातूंत आसगांव, हणजूण, पर्रा ह्या वाठारांतल्या 69 प्रकरणांच्यो कागाळी पुलिसांच्या गुन्यांव फांट्या कडेन नोंद जाल्यात.