बारावेचो निकाल आयज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : शालान्त मंडळान एप्रील म्हयन्यांत घेतिल्ले बारावी परिक्षेचो निकाल आयज सांजे 5 वरांचेर जाहीर जातलो. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक फांट्यांत मेळून 18,201 विद्यार्थ्यांचो शिक्षणीक फुडार आयज शेनवारा थारतलो.
पयलेच खेपे दोन परिक्षांच्या गुणांचेर आदारीत बारावेचो निकाल जाहीर जाता. बारावेच्या पयल्या सत्राची परिक्षा 8 डिसेंबर 2021 ते 11 जानेवारी 2022 मजगतीं जाल्ली. जाल्यार दुसऱ्या सत्राची परिक्षा 5 एप्रील 2022 ते 23 एप्रील 2022 मजगतीं जाल्ली. 18 केंद्रां तशेंच 72 उपकेंद्रांनी परिक्षांचें आयोजन केल्लें. उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या लॉगिनाचेर सकाळीं 9 उपरांत निकाल डावनलोड करपाक मेळटलो. निकाल जाहीर जाले उपरांत www.gbshse.info ह्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसतलो.
2020 – 2021 ह्या शिक्षणीक वर्साचो निकाल अंतर्गत गुणांचेर आदारीत जाहीर जाल्लो. निमाणी परिक्षा रद्द जाल्ल्यान निकाला खातीर खासा पद्दतीचो वापर शालान्त मंडळान केल्लो.