प्रवासी बशींत बायलेचें 4 लाखाचें भांगर फारायलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलिसांची आडनदर; कागाळ नोंद करपाक दिवचल ते कोलवाळ फावटी

म्हापशें: करासवाडो म्हापशें ते वाळपय वचपी प्रवासी बशींत एके बायलेच्या पर्सींतल्यान भांगर आनी रोख रक्कम मेळून 4 लाखांचो म्हालवज चोरयेक गेलो. ह्या चोर‍येच्या प्रकारा कडेन पुलिसांनी आडनदरूच करीत कागाळदार बायलेक मात दिवचल आनी कोलवाळ पुलीस स्टेशनार फावटी मारच्यो पडल्यो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक काल (सोमारा) सकाळीं घडली. कागाळदार रुपाली सुर्लाकार (सुर्ला, सांकोड्डें-धारबांदोडें) ही बायल आपल्या ल्हान भुरग्या सयत कुळारा केणीवाडो पाडलोस (महाराष्ट्र) हांगा एके धर्मीक कार्यावळी खातीर गेल्ली.

सोमारा सकाळीं 9 वरांचेर खासो भाव महादेव नायक हाणे तांकां म्हापश्यां करासवाडो जंक्शनार दुचाकीन हाडून सोडले उपरांत तो पणजे कामार गेलो. सकाळीं 9.15 वरांचेर रेश्मा नांवाचे वाळपय वचपी प्रवासी बशींत रुपाली आपल्या भुरग्या सयत चडली.

बशींत गर्दी आशिल्ली. ताका लागून तिणे आपल्या भुरग्याक बशीच्या कॅबिनांत बसोवन ती बशींतूच उबी रावली. तिचे फाटल्यान कांय बायलो आशिल्ल्यो. बस अस्नोड्यां पिर्णाचे दिशेन वचपी रस्त्यार थांबली. थंय त्यो तीन-चार बायलो देंवल्यो. उपरांत बस दिवचले पावली. ह्याच वेळार ते कागाळदार बायलेक आपल्या खांद्या वयले पर्सीची चेन उक्ती आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. भितर पळयत जाल्यार ल्हान पर्स गायब आशिल्ल्याचें दिसून आयलें.

ते पर्सींत स पावनाचें 2 लाख 60 हजारांचें मंगळसुत्र, तीन पावनाच्यो 60 हजारांच्यो दोन बांगड्यो, तीन पावनाच्यो 60 हजारांच्यो दोन पाटल्यो, पांच ग्रामाची एक सरपळी मेळून सुमार 4 लाखांचें भांगर आनी अडेज हजार रुपया रोख चोरयेक गेल्ले.

पयलीं दिवचल पुलिशेंत कागाळदार बायलेन धांव घेवन चोरयेची कागाळ नोंद करपाचो यत्न केलो. पूण घडिल्ली घडणूक आयकले उपरांत थंयच्या पुलिसांनी हो प्रकार अस्नोड्यां म्हणल्यार कोलवाळ पुलीस स्टेशनाचे शिमेंत घडिल्ल्याचें सांगलें आनी ते बायलेक कोलवाळ पुलीस स्टेशनार धाडली.

कोलवाळ पुलिसांनी कागाळदार बायलेची कागाळ घेतली, पूण वरिश्ठांच्या सल्ल्या प्रमाण ही घडणूक दिवचले उक्ती जाल्ल्यान थंय ती नोंद जावंक जाय असो निश्कर्श काडलो. उपरांत कागाळदार बायलेक परतून दिवचले वच्चें पडलें. दिवचल पुलिसांनी ही कागाळ शुन्य कलमा खाला नोंद करून कोलवाळ पुलीस स्टेशनार चवकशे खातीर वर्ग करतले अशें सांगलें. पूण रातीं उसरां मेरेन हो चोरयेचो गुन्यांव नोंद करूंक नाशिल्लो.

मजगतीं, चोरयेची कागाळ नोंद करपा खातीर कागाळदार बायलेक दिवचल ते कोलवाळ आनी कोलवाळ ते दिवचल अश्यो फावटी मारच्यो पडिल्ल्यान मनस्ताप सोंसचो पडलो. पयलींच भांगर चोरयेक गेल्ल्यान ती गळसणिल्ली, उपरांत पुलिशेंत कागाळ नोंद करपा खातीर पुलीस स्टेशनार फावटी मारच्यो पडिल्ल्यान तिची मानसीक स्थिती अजुनूय खालावल्या.

दुबावितांक धरपाचे सोडून एखाद्या कागाळदाराक अशी वागणूक मेळ्ळ्यार पुलिसां कडल्यान न्यायाची अपेक्षा कशी करतले असो तिडकीचो प्रस्न कागाळदाराच्या सोयऱ्यांनी उपस्थीत केलो.