पेडणेकारांक मोपा सनबर्न कित्याक नाका…?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अशे परिस्थितींत सनबर्न जर आयलो जाल्यार ह्या रस्त्यार इतलें ट्रॅफीक वाडटलें की थंय सावन यो- वच करपी सगल्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटलो.  जे तरेन लिंक रस्त्याचें काम चालू आसा, ते तरेन तें त्याय वेळार चालू उरल्यार…

पेडण्या सनबर्न येता म्हूण कळटकीच पेडणेंच्या थळाव्यांनी ताका खर विरोध उलोवन दाखयलो. कितेंय जावं मात संस्कृतीचे दायज सांबाळपी आमच्या पेडण्याक असल्यो कार्यावळी नाकाच, हाचेर थळावे आयजूय ठाम आसात. तांका हो सनबर्न कित्याक नाका, हाचो कोणे विचार केला काय? …. केला जाल्यार खबर ना. मात करपाक जाय हें मात खरें. मोपाचेर जीएमआराक जाय जाल्यार तांणी सनबर्न करपाक जाता म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत विरोधकांनी बोवाळ केलो तेन्ना सांगलें खरें मात सरकारान पुराय पेडणें हे एके कंपनी कडेन घाण दवरलां काय कितें असो आतां प्रस्न पडपाचो. कंपनीक जाय जाय तें करपाक इतली मेकळीक कशी काय मेळटा, असो प्रस्न आतां पडपाचोच. लोकांक उदरगतीची सोंपणां दाखोवन हाडिल्लो मोपा म्हळ्यार आतांचो मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आतां पुराय ऑप्रेशनल जाला… आनी नोकऱ्यांची पोकीं आस्वासनाय लोकांक कळ्ळ्यांत.

पेडणेंकाराक विमानतळ बांदता म्हूण सांगून सरकारान फटयलें काय कितें अशें आतां दिसपाक लागलां. तेन्ना विमानतळ बांदता म्हूण सांगून आमदार, मंत्री बाबून लोकांक जमनी दियात म्हूण सांगिल्लें. ताचें उतर तशें पेडणेकार पाळपी, मात तरी काय जाण कोर्टाक गेले ती गजाल वेगळी. पूण आतां पळयल्यार विमानतळ बांदपाक कंत्राट मेळिल्ले कंपनीची दादागिरी पळल्यार पुराय पेडणें तांणी विकतें घेतलां काय कितें असो प्रस्न पडटा. विमानतळाच्या नांवार हे जाय तें करपाक लागल्यात आनी मुख्यमंत्री सायब म्हण्टात तांणी करपाक जाता. आतां लोकांची जमीन विमानतळ बांदपाक घेतिल्ली काय कोणा कडेन घाणाक दवरपाक, हे सरकारान पेडणेकारांक सांगचें पडटलें. सनबर्न करपाचो काय ना तें तांणी थारावपाक जाता. ताचें कोणक कांय पडिल्लें ना. पूण सनबर्न करतलो जाल्यार ताचे पेडण्याचेर कितें परिणाम जावं येता हें थारोवपाचो अधिकार तांकां कोणें दिला?

मोपा विमानतळाक जोडपी सद्याक तरी एकूच रस्तो आसा. लिंक रस्त्याचें काम झुजा पांवड्यार चालू आसा. जर सनबर्न मोपाचेर आयलो जाल्यार भितर जाय ती जागा आसतली ते विशीं दुबाव ना. कारण गरज नासतना कमी दरांत मेळटा म्हूण सरकारान जाय तो जागा अॅक्वायर करून सद्या विमानतळ बांदपी कंपनीक रान मेकळें करून दिलां.  हो रस्तो फकत मोपाचेर वचना जाल्यार पेडण्याच्या कितल्याशाच गांवां खातीर हो एकूच मुख्य रस्तो. कामाक वचपी लोक, जावं शाळेक वचपी भुरगीं, सगलीं जाणां त्याच रस्त्यान वतात. अशे परिस्थितींत सनबर्न जर आयलो जाल्यार ह्या रस्त्यार इतलें ट्रॅफीक वाडटलें की थंय सावन यो- वच करपी सगल्या थळाव्यांक ताचो त्रास भोगचो पडटलो. इतलेंच न्ही जाल्यार जे तरेन लिंक रस्त्याचें काम चालू आसा, ते तरेन तें त्याय वेळार चालू उरल्यार कितले अपघात थंय जावपाचे आसात, हाचो विचार पसून करपाक जायना…. आनी अशा वेळार जर अँक्सिडन्ट जालो जाल्यार ऍबुलन्स थंय पावपाक शकना. कारण त्या वेळार इतलें ट्राफीक आसतलें की सांगपाक जावचें ना. तेन्ना हें पयलींच चिंतचें पडटलें की ॲक्सिडन्ट जालो जाल्यार मरपाचें सोडून आनी कांयच जावंक शकना, इतलें मात खरें.

पेडण्या जर पळोवपाक गेलों जाल्यार एकूय बरें हॉस्पिटल ना, जंय कोणाचेर बरें उपचार जावंयेता. एक आसा तें, पुर्वा सरकारी हॅल्थ सेंन्टर आनी दुसरें तुयां. तें पसून अजून लोकांक उक्तें जायना. आनी अश्या वेळार जर कोणाक कितें जालें जाल्यार ताचेर उपचार खंय करतले काय, हाचो विचार कोणें केला काय? पयलींच रस्तो एकूच, तातूंत ट्राफिक आनी अश्या वेळार कोणाचें कोणाक पडून गेलां? सनबर्न म्हणलें की थंय काय 10 वरांचेर म्युजीक बंद जावपाचें बी, अशें काय ना. तें पुराय रात चलपाचें. आनी तेंय इतल्या व्हडल्यान की पेडण्यां हाचे पयलीं केन्नाच तसलें म्युजीक वाजूंक नासतलें. मोपाच्या चारूय वटेन गांव आसात. थंय कोण जाण्टे, लोकांची भुरगी, फामिल रावता. कोण बेस्टो उलयल्यार आवाज गांवांत पावपाचो इतलें मोपा पसून अंतर, अश्या व्हड आवाजान चलपी म्युजिका वेळार कितें जावपाचें काय? जर कोण बाबडो दुयेंसा वांगडा झुज दिता आसल्यार अशा वेळार तो जीव सोडपाचो. हाची संवय गांवांनी रावपी मनश्याक आसना. तें सगलें शारांत चलपाचें आनी गांव साज जाली काय शांत… हें लोकाक खबर आसा. मोपा वाठाराक तेकून चारूय सायडीन रानां खात्याची व्हड जागा. थंय कसले कसलें जीव रावतात हें राना खात्याकूय खबर ना. तांणी पार्टेचो आवाज जालो काय खंय वचपाचें.. तांचें आयज मेरेन कोणाक पडिल्लेंच ना.

आमी दर वर्सा पळयतात की सनबर्ना वेळार ड्रग्सा लागून कोण ना कोण सोंपता. हें काय नवें न्ही. मात पेडण्या सारक्या वाठारांत हें ड्रग्स पावचें न्ही म्हूण जाय तो यत्न चल्ला. मात जर सनबर्न जालो जाल्यार ते ड्रग्स मात कोण आडावंक शकना, अशें आतांच दिसपाक लागलां. एक म्हळ्ळार सरकार असल्यो पार्टी घडोवन हाडटलें आनी पर्यटकांक सांगतलें ‘ड्रग्स घेव नाकात’. अशें म्हूण जावंक शेकता? अशें आसल्यार त्या पार्ट्यांक कोण येतलो? हें सरकाराक आनी सनबर्न आयोजकांक सारके खबर आसा. सनबर्न जावचोच. पुण तो करतना कोणाक त्रास जावपाक जायनात, हाची जतनाय घेवपाक सरकारान जावपाचें ना हें दर वर्सा दिसून येता. मागीर अंदुं कितें नवी आशा करतलों. कांय जाणाक दिसता आसत की आपणाक सनबर्न आयल्यार फायदो जातलो, पुण तशें जावचे परस तुमचे फामिलीतलें कोण अॅक्सिडन्टान जावं त्या ड्रग्सांत ना सांपडल्यार पुरो. हाचो पयलीं विचार करपाक जाय. धंदो चार दीस मेळपाचो, पूण हाचे परिणाम मात आयुश्यभर भोगचे पडटले, हाचो विचार आताच करचो पडटलो. 

ज्ञानेश्वर वरक

कासारवर्णे पेडणें.