पावसा पयलीं पैकूळ पूल जावक कुस्तार पैकूळकारांक आनीक स म्हयने त्रास काडचे पडटले 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः पोरू पावसाच्या दिसांनी आयिल्ल्या हुंवारांत व्हावून गेल्लो गुळेरी- पैकूल मजगतींचो पोरणो पूल परत बांदपाचें काम चल्लां तरी अदूं पावसा पयलीं तो पुराय जावपाची शक्यताय ना. ताका लागून पैकूळच्या लोकांक चड करून विद्यार्थ्यांची  फरपट जातली.
एक वर्सांत हो पूल बांदपाची मोख सरकारान दवोरिल्ली. सध्या पुलाचें 80 टक्के काम जालां. ताला लागून पैकूळच्या लोकांक न्हंयेक पावसांत हुंवार आयल्यार गुळेली वचपाक ताचो उपेग करपाक मेळचो ना. गुळेली पंचायत वाठारांत पैकूळ गांवांतलो व्हो पूल पोरू पावसाच्या दिसांनी आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवारांत व्हावन गेल्लो.
सरकारान ते उपरांत न्हंयेचेर तात्पुरत्या पुलाची वेवस्था केल्ली. मात ताची उंची कमी आशिल्ल्यान पावसांत उदकाची पातळी वाडल्यार ह्या पुला वयल्यान वचप धोक्याचें जातलें. पूलाक पर्याय म्हणून बोंडला वाठारांतल्यान रस्तो तयार केला. मात तो अटंग रानांत आशिल्ल्यान रानवटी जनावरांचो उपद्रव जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून पैकूळच्या लोकां सामकार अंदू पावसात आडमेळे तयार जातले.
पैकूळ हांगा 12 कोटी रुपया खर्च करून साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळा वतीन पूल बांदपाचें काम सुरू आसा. बाकी आशिल्लें 20 टक्के काम पुराय करून पावसा पयलीं पूल सुरू करप शक्य ना अशें समाज वावुरपी अजीत देसाय हांणी सांगलें. ताका लागून आनीक उण्यात उणे आनी स म्हयने पैकूळकारांची फरपट जावपाची शक्यताय आसा.