पालवाडो-उसगांवां गव्यांचो उपद्रव वाडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रस्त्याचे कुशीक आशिल्लीं झोंपां कापपाची मागणी

फोंडें: फांतोडेर पालवाडो-उसगांवच्या मुखेल रस्त्यार गव्यांचे कळप रस्त्यार येत आशिल्ल्यान येरादारीक धोको निर्माण जाला. फाटल्या म्हयन्यां सावन वाठारांत गव्यांचो उपद्रव वाडला. अपघात टाळपा खातीर संबंदीत खात्यान रस्त्याचे कुशीचीं झोंपां कापपाची मागणी वाहन चालका कडल्यान जायत आसा.

फांतोडेर 4 ते 6 वरांच्या सुमाराक पालवाडो सरकारी मुळावे शाळेच्या मुखा वयल्या रस्त्यार गव्यांचे कळप दिसून येतात. गवो रस्तो हुपतना एखादे दुचाकीक धपको बसून अपघात जावपाची शक्यताय चड आसा. रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या झोंपांक लागून वाहन चालकाक रस्तो हुपपी गवे दिसून येनात. तशेंच वाठारांत रस्त्यार लायट नाशिल्ल्यान काळखांत वाहन चालकांक गवे दिसून येतात. गोंयांत खूबशा वाठारांनी गव्याचो धपको बसून दुचाकी चालकाक मरण आयिल्ल्याच्यो घडणुको हाचे पयली घडल्यात.

उसगांवचे सुरेश नायक हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण फांतोडेर खूबशे जाण ह्या रस्त्यान यो-वच करतात. त्या वेळार अचकीत गवे रस्त्यार दिशिल्ल्यान दुचाकी चालकां मदीं भिरांत पातळटा. चार-पांच दिसां पयलीं फांतोडेर वता आसतना अचकीत गवे रस्त्यार आयले. त्या वेळार गव्याचे कुशीक पावतकूच दुचाकी घुंवडावन परतून गेल्ल्यान वाटावलों अशें तांणी सांगलें.

गोपां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दोन दिसां पयलीं फांतोडेर ह्या वाठारांतल्यान वचपी एक दुचाकी चालक गव्यांक पळोवन रस्त्यार पडलो आनी जखमी जालो. थळावे पंचायतीन तशेंच रान खात्यान वाठारांतल्या रस्त्याचे कुशीक आशिल्लीं झोंपां कापचीं अशी मागणी वाहन चालकांनी केल्या.