पाड्डें पुलाची राखणे वणत ताकतिकेन बांदात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो आदेशः पुलाची केली पळोवणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केपें: कुशावती न्हंयेक पाड्ड्यां आयिल्ल्या हुंवारा उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. हुंवारांत कोसळिल्ली पुलाची राखणे वणत ताकतिकेन बांदची. तशेंच रस्त्या वयल्यान येरादारी सुरू करची, असो आदेश तांणी अधिकाऱ्यांक दिली.
श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान पर्वत पाड्डेंच्या देवस्थानांत वचपीय नेमला. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी त्या रस्त्याचीय पळोवणी केली आनी ताकतिकेन उपाय येवजण आंखपाचो आदेश दिलो.
उटंगाराच्या पावसान मात्सो सुसेग घेतिल्ल्यान कुशावती न्हंयेक आयिल्लो हुंवार देंवला. तरी लेगीत पाड्डें पुलाची राखणे वणटीचो एक भाग कोसळ्ळा, थंय लोकांचे सुरक्षे खातीर प्रशासनान सकाळच्यान बेरेग्रेट घालून रस्तो दोनूय वटांनी आडायिल्लो. सकाळीं ह्या रस्त्या वयल्यान वचपी लोकांनी हे खातीर नाराजी उक्तायली.
केपें ते मडगांव रस्त्या वयलेंय उदक देंवला. ह्या उदका वांगडा आयिल्लो चिखल आनी माती रस्त्याचेर साठावल्ली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उदक मारून तो रस्तो नितळ केलो.
पाड्डें आनी अवडे कोठंब अशा दोन पंचायतीक पाड्डें पूल जोडटा. पाड्डें पंचायत कुंकळ्ळी जाल्यार अवडे कोठंबी पंचायत केपें मतदारसंघांत आसा. ताका लागून कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव आनी केपेंचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांणीय पाड्डें पुलाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा उपअधिक्षक निलेश राणे, उपजिल्होधिकारी शर्मिला गांवकार, मामलेदार प्रताप गांवकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
ह्या पुला लागसार एजिटीग पूल उंचाय वाडोवन बांदचो, असो प्रस्ताव सरकारा कडेन दितले. सध्या पुलाची राखणे वणत हुंवारांत कोसळ्ळ्या ती नव्यान बांदची, अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या. हो पूल आदीं बांदिल्लो ताका लागून हुंवारांत पुलाक कांयच जावंक ना, पूण आतां बांदिल्लो जाल्यार पुराय पुलूच व्हांवून वचपाचो, अशें एल्टन डिकॉस्टा हांणी सांगलें.
अंदूं हिसपा भायर पावस पडला. ताचो मार पाड्डेंक बसलो. दर वर्सा ह्या वाठारांत उदक कित्याक भरता हाचो सरकारान तज्ञ मनशा वरवीं अभ्यास करपाची गरज आसा, अशें युरी आलेमांव हांणी सांगलें.
मुख्यमंत्री पाड्डें पुलाची पळोवणी करपाक येतले, असो सकाळच्यानूच अदमास आशिल्लो. कारण सकाळीं ते धारबांदोडें वाठारांत आशिल्ले. थंयच्यानूच ते काणकोणां वचपाचे आशिल्ले. अदमासा प्रमाण काणकोणच्यान येतना मुख्यमंत्र्यान पाड्डें पुलाची पळोवणी केली. ते उपरांत लागींच आशिल्ल्या पाड्डेंच्या श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानांत वचपी नेमिल्ल्या रस्त्याची पळोवणी केली. ह्या रस्त्याचें काम ताकतिकेन हातांत घेवपाक तांणी अधिकाऱ्यांक सांगलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा आदले आमदार क्लाफास डायस हाजीर आशिल्ले.