पाकिस्तानाची खर जाप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान पाकिस्तान आनी न्युझिलॅण्ड ह्या पंगडां मदीं चालू आशिल्ली कराची टॅस्ट उमळशीक वाडोवपी स्थितींत पावला.

काल तिसऱ्या दिसा पाकिस्तानान पयल्या डावांत 9 विकेटी वगडावन 407 धांवड्यो केल्यो. खेळ थांबलो त्या वेळार सउद शकील 124 धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आशिल्लो. न्युझिलॅण्डा वतीन सगल्यांत चड एजाज पटेलान 3 विकेटी घेतल्यो.

पाकिस्तानान दिसाची सुरवात 3 बाद 154 धांवड्यां वयल्यान केली. दुसऱ्या दिसा 83 धांवड्यांचेर नाबाद आशिल्लो इमाम उल हकाक काल आपल्या डावांत फकत 9 धांवड्यांची भर घालप शक्य जालें. जाल्यार शकीलान आपल्या खात्यांत 111 धांवड्यांची भर घाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतलो ताचो हो पयलोच शेंकडो थारलो.

इमाम बाद जाल्या उपरांत साउद शकील आनी सरफराज खान हांणी पांचवे विकेटी खातीर शेंकड्याची भागिदारी केली. दोगांयनी मेळून 150 धांवड्यो केल्यो.

एका वेळार पाकिस्तानाचो स्कोर 7 बाद 393 जाल्लो. पूण, उपरांत चार धांवड्यां भितर तीन विकेटी पडल्यो. ह्या स्कोराचेर हसन अली बाद जालो. हसन बाद जाल्या उपरांत चार धांवड्यो जाता थंय आसा नसीम शाह लेगीत तंबूंत परतलो. ताका सोधीन बाद केलो. आतां स्कोर 8 बाद 397 जालो. ह्याच स्कोराचेर मीर हमजा बाद जालो.