पयलोच पावस: पणजे, ताळगांव रस्ते फोंडकुलांनी भरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्याक धाडटलों पत्र: बाबूश मोंसेरात

पणजी: तीन म्हयन्पां पयलीं पणजे आनी ताळगांवां हॉटमिक्स डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्यांचेर पयल्याच पावसांत फोंडकुलां पडल्यांत. हाका पुरायपणान रस्त्यांची कामां केल्ले पीडब्ल्यूडी’चे अभियंते जापसालदार आसात. ताका लागून संबंदीत अभियंते आनी ह्या कामांची दक्षता खात्या वतीन चवकशी जावची अशी मागणी आपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्रां वरवीं करतलों अशी म्हायती महसूल मंत्री आनी पणजीचे आमदार बाबूश मोंसेरात हांणी काल (बिरेस्तारा) पत्रकारां कडेन उलयतना दिली.

पणजे सयत पुराय गोंयभरचे भितरले तशेंच मुखेल रस्त्यांची व्हड प्रमाणांत दुर्दशा जाल्ली. विधानसभा वेंचणुकेच्या तोंडारूच विरोधी काँग्रेस पक्षान पेड्डेर रस्त्यांचो मुद्दो लावन धरीत गोंयभर आंदोलन केल्लें. ताका लागून सादूर जाल्ले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एका म्हयन्यांत पणजे सयत सगल्या वाठारांतल्या रस्त्या वयलीं फोंडकुलां पुरोवन म्हत्वाच्या रस्त्यांचें हॉटमिक्स डांबरीकरण करपाचें आदेश दिल्ले.

ते प्रमाण खूबशा रस्त्यांचीं कामां केल्लीं. पूण मॉन्सूनाच्या पयल्याच पावसांत चडशा रस्त्यां वयलीं फोंडकुलां परतून उक्तीं पडल्यांत. ताका लागून ह्या रस्त्यांची कामां केल्ले पीडब्ल्यूडीचे अभियंते सगल्यांच्याच दोळ्यांत भरल्यांत.

महसूल मंत्री तशेंच पणजीचे आमदार बाबूश मोंसेरात हांकां पत्रकारांनी विचारलें तेन्ना तांणी पणजी आनी ताळगांवांतल्या रस्त्यांचे दुर्दशे विशीं खंत उक्तायली. फक्त तीन म्हयन्यां भितर हॉटमिक्स डांबरीकरण केल्ले रस्ते पयल्याच पावसांत पेड्डेर कित्याक जाले हाची दक्षता खात्या वतीन चवकशी जावप गरजेची आसा अशें सांगून आपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्र धाडटलों अशें तांणी सांगलें.