पदार्पणातूच गुजरात टायटन्स आयपीएल वस्ताद राजस्थान रॉयल्साक 7 विकेटीनी हारयलें. गील- मिरल जैताचे मानकरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
अहमदाबादः राजस्थान रॉयल्साक निमणे मेरेन रंगल्ले फायनलींत 7 विकेटींनी हारोवन गुजरात टायटन्सान
आपल्या पदार्पणातूच आयपीएलाचो वस्ताद जावपाची कामगिरी करून दाखयली. राजस्थान रॉयल्साक 130 धांवड्यांत गुठलायले उपरांत 3 बाद 133 धांवड्यो करून तांणी आयपीएल करंडाचेर आपलें नांव कोरातीत केलें. शुभमन गील आनी डेव्हीड मिलर जैताचे मानकरी थारले. गील 45 आनी मिलर 32 धांवड्यांचेर नाबाद रावले. गिलान 43 बॉलांत 3 चौके आनी एक सको जाल्यार मिलरान 19 बॉलांत 3 चौके आनी एक सको हुबयलो.
रायल्साक 130 धांवड्यांक गुठलायलें
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमात राजस्थान रॉयल्साचो कॅप्टन संजू सॅमसनान पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतगीर येसस्वी जयस्वाल आनी फॉर्मांत आशिल्ल्या जोस बटलरात तांच्या डावाक सुरवात केली. पंगडाच्यो  31 धांवड्यो जाल्ल्यो तेन्ना यश दयालान रॉयल्साक पयलो धपको दिलो. धांवडी घेवपाचे गडबडींत जयस्वालाक साई किशोरान ताका रनआवट केलो. ताणे 2 सके आनी एका चौक्यान 16 बॉलांत 22 धांवड्यो केल्यो. चडांत चड धांवड्यो करून गुजरात टायटन्साचेर चेंपण हाडपाचो डावपेच आशिल्लो आनी ते नदरेन बटलर आनी कॅप्ठन सॅमसन खेळटाले. तांणी पंगडाचो अर्द शेंकडो पुराय केलो आनी गुजरातचो कॅप्टन हार्दिक पड्यान सॅमसना साई किशोराच्या हातांत कॅच दिवपाक लागून रॉयल्साक दुसरो धपको दिलो. सॅमसन फकत 14 धांवड्यो केल्यो. बटलराक फाटले मॅचींत वादळी बॅटींग करपी देवदत्त पडिकल येवून मेळ्ळो.
पूण पंगडाच्यो 79 धांवड्यो जाल्ल्यो तेन्ना रायल्साक फाटोफाट दोन धपके बसले. रशिद खानाच्या स्पीन बॉलार मोहम्मद शमीन पडिकलाची कॅच घेतली. जाल्यार हार्दिकान बटटलाक पॅव्हेलियनांत धाडून पंगडाचे वाटे वयले दोन आडमेळे पयस केले. बंगळुरूक हारोवन पंगडाक फायनलींत हाडपी पडिकल म्हत्वाचे मॅचींत आपली कमाल दाखोवपाक शकलो ना. 10 बॉल खेळून तो फकत 2 धांवड्यो करपाक शकलो. जाल्यार बटलरान 35 बॉलांत 5 चौक्यांनी 39 धांवड्यो केल्यो. हार्दिकान शिमरॉन हॅटमायराक कॅच आवट करून राजस्थान रॉयल्साची स्थिती 5 बाद 94 अशी करून व्हडली धांवसंख्या रचपाच्या रॉयल्साच्या सपनाक सुरूंग लायलो.
आर आश्वीन (6) आवट जालो ते्न्ना रॉयल्साचो शेंकडो लेगीत जावंक नाशिल्लो. साई किशोरान मिलरा वरवीं ताका कॅच आवट केले. रियान पराग आनी ट्रेन्ट बोल्ट पंगडाचो शेकडो पुराय करता थंय आसात साई किशोरान बोल्टाक आवट केलो. रायल्स 150 लेगीत धांवड्यो करपाक शकचो ना हें हांगां स्पश्ट जालें. ते 20 ओव्हरींत 9 विकेटी वोगडानव फकत 130 धांवड्यो करपाक शकले. हार्दिक पंड्यान 17 धांवड्यांत 3 आनी साई किशोरान 20 धांवड्यात 2 बिकेटी घेतल्यो. मोहम्मद शमी, दयाल आनी राशीद खानान दरेकी एक विकेट घेतली.
जैता खातीर 131 धांवड्यो करपाचें आव्हान स्विकारून वृद्धिमान साहा आनी शुभमन गिलान गुजराताच्या डावाक सुरवात केली पूण तांणी 9 धांवड्यो केल्यो तेन्ना प्रसिद्ध कृष्णाक साहाक बोल्ड करून जैताची वाट सोपी ना हें गुजराताक दाखोवन दिलें. ट्रेन्ट बोल्टान मॅथ्यू वेडाक (8) रियान परागा वरवीं कॅच आवट करून गुजराताच्या डावाची वाटचार रॉयल्साचेच वाटेन चल्ल्या हें दाखोवन दिलें. वेड आवट जालो तेन्ना गुजराताच्या नांवर फकत 23 धांवड्यो  आशिल्ल्यो. पूण कॅप्टन हार्दिक पंड्या आनी गिलान सादुरतायेन खेळून पंगडाचो अर्द शेंकडो पुराय करून जैताचे दिकेश पंगडाक व्हरपाचें काम केलें, 12 वे ओव्हरींत 77 धांवड्यो जाल्यो तेन्ना गुजरात जैताचे वाटेर आयला हें दिसपाक लागलें. मात पंगडाची शेंकड्या कडेन वाटचाल सुरू असतना यजुवेंद्र चहलाचे फिरकीचेर हार्दिकान जयस्वालाच्या हातांत कॅच दिली. ताणे 3 चौके आनी एका सक्यान 30 बॉलांत 34 धांवड्यो केल्यो.
गुजराताक जैत मेळोवन दिवपाचें वजें शुबमन गिलाच्या भुजार पडलें. डेव्हीड मिलराचो ताका वांगोड मेळ्ळो आनी 16वे ओव्हरींत तांणी पंगडाचो शेंकडो पुराय केलो. गुजराताक निमाण्या 4 ओव्हरीत जैता खातीर 22 धांवड्यो जाय आशिल्ल्यो. निमाण्या 3 ओव्हरींत गील- मिलर जोडयेन गुजराताचें जैत 9 धांवड्यांचेर हाडून दवोरलें आनी 19वे ओव्हरींत जैताचें लक्ष्य हातासलें.