पणजेच्या गाडेकारां खातीर शारांत वेगवेगळे विक्री वाठार : महापौर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी ः पणजेंतल्या गाडेकारांक वेवसाय जावचो म्हूण शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ‘विक्री वाठार’ तयार करतले. ते भायर पाट्यार मनरिजवण वाठार उबारून थंय कांय गाडे स्थलांतरीत करतले. गाड्यां कडेन नितळसाण उरची आनी सुरक्षित अन्न लोकांक मेळचें ह्या हेतान आमी काय निर्णय घेतल्यात, अशें पणजेचो महापौर रोहीत मोन्सेरात हांणी सांगलें.
सांजे वेळार रोस आम्लेट, भेलपूरी विकपी गाडेकारांनी पणजे महानगरपालिकेंत वचून तांकां सासणाची सुवात दिवपाची मागणी केली. महापौर मोन्सेरात हांणी तांचे वांगडा चर्चा करून तांचे प्रश्न सुटावे करपाचें आस्वासन दिलें. उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मोन्सेरात हांणी सांगलें, क्लिन स्ट्रीट फुड हे संकल्पनेची अंमलबजावणी करप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सक्तीचें केलां. पणजे अजून मेरेन ही संकल्पना चालीक लागूंक ना.
नॅशनल थिएटर, जोगर्स पार्क हे सारकिल्ले वाठार ‘विक्री वाठार’ म्हूण अधोरेखीत करचे अशी सुचोवणी गाडेकारांनी आमकां दिल्ली. आमी तांची सुचोवणी मान्य केल्या. हे वाठार अधोरेखीत करपा खातीर तांची वळेरी आमी जिल्लोधिकाऱ्यांक धाडतले, अशे मोन्सेरात हांणी सांगलें.
पणजे महापालिके कडेन 92 गाडेकार नोंद आसात. सगल्यांक एकेच सुवातीर घालचे नात. पणजेच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी विक्री विभाग तयार करून काय कडेन 10 गाडे, काय सुवातीर पांच अशें गाडे घालतले. निवळ स्ट्रीट फुड हब आमकां करपाक जाय. गाड्यार येवपी लोकांक सुरक्षा मेळची, नितळसाण आसची, तशेच केस्तावां जावचीं न्हय हाची जतनाय आमी घेतले, अशी म्हायती मोन्सेरात हांणी दिली.
पणजे पाट्ट्यार मनरिजवण वाठार उबारतले. रातचे मनरिजवणे खातीर कसल्योच सुविधा नासल्या कारणान पणेजकारांक शाराचे भायर वच्चें पडटा. देखून पाट्यार सेसा गोवा लागसार पार्किंग वाठारांत मनरिजवण वाठार उबारून गाडे, दुकानां, रेस्टोरंट उबारून थंय बारीकशे बँड वाजोवन लोकांक मनरिजवणीचें साधन उपलब्ध करून दितले. राबिते वाठारा पसून पयस आशिल्ले कारणान पाटो वाठारांचो आस्पाव केला, अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें.
पणजेंक नितळ शार म्हूण 7 स्टार रेटींग मेळचें म्हूण आमी पावलां उबारल्यांत. केंद्र सरकारा कडल्यान नितळ शारांक मेळपी हे सगळ्यांत व्हड रेटींग आनी तें फक्त देशातल्या 2 ते 3 शारांकच आसा. हें साध्य करपा खातीर सिंगल युज प्लास्टीकाचेर पूर्ण बंदी घालतले तशेंच नितळसाण आनी कोयर वेवस्थापनाचेर चड लक्ष दितले, अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें.