पणजेंत अवजड वाहनांचेर बंदी; मेरशी जंक्शनाचेर ट्रॅफीक जॅम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : अटल सेतूचेर येरादारीची बंदी तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून पणजेंत ट्रॅफीक जॅम सुरूच आसतना आतां पणजेंत अवजड वाहनांच्या प्रवेशाक बंदी घाल्या. उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यांनी हे विशींचो आदेश जारी केला. सकाळीं 7 ते रातीं 8 मेरेन बांदा (महाराष्ट्र) सावन पणजेंत अवजड वाहनांच्या प्रवेशाचेर बंदी आसा. तशेंच बाणस्तारी पुला वेल्यान पणजेंत प्रवेश करपाचेर अवजड वाहनांक बंदी आसतली. 27 मार्च मेरेन ही बंदी आसतली.

येरादारी पुलिसांचे सुचोवणे उपरांत जिल्होधिकाऱ्यांनी हो आदेश जारी केला. सोमारच्या दिसभराच्या ट्रॅफीक जॅमा उपरांत मंगळारा सांजे मेरशी जंक्शनाचेर ट्रॅफीक जॅम जालें. फाटल्या सप्तकांत उक्तावण केल्ली एआय सिग्नल यंत्रणा बंद आशिल्ली. सगल्या वाटांनी वाहनांच्यो रांगो आशिल्ल्यो. तशेंच पणजी शारांत लेगीत सकाळीं आनी सांजवेळार येरादारीची कोंयडी जाताली. मात सोमारा परस मंगळारची स्थिती थाकाय दिवपी आशिल्ली.

सावंतवाडी सावन पणजेंत येवपी एनएच 66 चेर जागो उणो आसा. अवजड वाहनांचे येरादारीक पुरक थारतलो इतलो जागो ना. हाका लागून बांदा सावन पणजेंत येवपाक अवजड वाहनांचेर बंदी घाल्या. बांद्यां अवजड वाहनां आडायतले. ही बंदी सकाळीं 7 ते रातीं 8 मेरेन आसतली. सांखळे तशेंच फोंडें सावन बाणस्तारी पुला वेल्यान अवजड वाहनां पणजेंत येतात. बाणस्तारी पुलाचेर अवजड वाहनां आडायतले. बाणस्तारी पुला सावन पणजेंत अवजड वाहनांक येवपाक मेळचें ना. अटल सेतू सुरू जाले उपरांत ही बंदी आसची ना. विधानसभा अधिवेशन 27 मार्चाक सुरू जाता. हाचे पयली अटल सेतू उक्तो करपाचो जिल्होधिकाऱ्यांनी आदेश दिला.

इतलो तेप वास्को, मडगांव आनी फोंडें सावन थेट पर्वरी, म्हापशें वचपी चार चाकी वाहनां अटल सेतू वेल्यान वतालीं. हाका लागून पणजी बसस्थानक तशेंच मेरशी जंक्शनाचेर वाहनांचो आंकडो उणो जातालो. अटल सेतू बंद जाल्ल्यान सगलीं वाहनां मांडवी पुला वेल्यान वतात. हाका लागून मेरशी जंक्शन, बस स्टॅण्डार येवपी वाहनांचो आंकडो वाडला. हातूंत अवजड वाहनां आयलीं काय सगली येरादारी ठप्प जाता. येरादारीचे कोंयडेचेर उपाय काडपा खातीर अवजड वाहनांचेर बंदी घाल्या.

स्मार्ट सिटीचीं कामां पुराय पणजेंत सुरू आसात. हाका लागून सकाळीं आनी सांजवेळा पणजेंत ट्रॅफीक जॅम जाता. येरादारी पुलिसांचो आक्षेप आसतना अटल सेतू बंद करपाचो आदेश जारी जालो. पणजी शारांत सगल्याक रस्ते खणून दवरिल्ल्यान सगल्या रस्त्यांचेर येरादारीची कोंयडी जाता. सांत इनेज सिग्नल, काकुलो मॉल, मिरामार, कांपाल, चर्च वाठारांनी कोंयडीचें प्रमाण चड आसा. सांत इनेज चर्ची कडेन टेम्पो वा व्हडली गाडी आयली जाल्यार येरादारी ठप्प जाता. सांत इनेज सावन पणजी बस स्टॅण्डार वचपाक अर्द वरा परस चड वेळ लागतालो.

पणजेंत रस्त्या सयत कांय कडेन गटारांचें काम सुरू आसा. कांय कडेन डांबरीकरण सुरू आसा. लोक सरकार तशेंच म्हापालिकेक दोश दितात. दोश दिवपा बगर हेर कसलीच गजाल लोकांच्या हातांत ना. जी 20 परिशदेक लागून 31 मार्च मेरेन कामां पुराय करचीं पडटलीं. हाका लागून ह्या दोन दिसांत स्मार्ट सिटीच्या कामांचो नेट वाडला.